( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

DATA: [08/04/2024]

FTESË PËR OFERTË: Nr i TENDERIT ITB/2024/03

PËR NDRIÇIMIN E RRUGËVE PËR SHËTITOREN PËRGJATË LUMIT KLINA

DATA DHE KOHA E MBYLLJES: 30/04/2024 – ora 15:00 CET

INFORMACIONE BAZË

Advancing Together (AT) është themeluar me qëllim të krijimit të një mjedisi stabil në Kosovë për integrimin e komuniteteve përmes përkrahjes avokuese dhe zhvillimore; promovimin e të drejtave të njeriut dhe mbështetjen e të gjitha komuniteteve në proceset integruese lokale, rajonale dhe Evropiane.

Advancing Together (AT) bazohet në parimet universale të të drejtave të njeriut dhe promovon vlerat e barazisë, përfshirjes, diversitetit, dialogut dhe solidaritetit. Ai promovon drejtësinë sociale dhe përfshirjen dhe zhvillimin socio-ekonomik për të gjithë individët dhe grupet, pavarësisht prejardhjes së tyre etnike, fetare, gjinore ose sociale. Për më shumë informacion mbi AT, mandatin dhe funksionimin e tij, ju lutemi vizitoni faqen: https://advancing-together.org/.

1.KËRKESA:

AT fton ofruesit e kualifikuar të shërbimeve të bëjnë një ofertë të sigurtë për krijimin e Marrëveshjes Kornizë për ndriçimin e rrugëve për shëtitoren përgjatë lumit Klina

2.1. DOKUMENTET E TENDERIT
Anekset e mëposhtme janë pjesë përbërëse e kësaj ftese për ofertë:
Shtojca A: Termat e Referencës (TOR)
Shtojca B: Formulari i Ofertës Teknike
Shtojca C: Formulari i Ofertës Financiare

2.2 NJOFTIM
Do të ishim mirënjohës nëse na shkruani për të ndarë me ju anekset e mësipërme në emailin e dhënë: scanaj@advancing-together.org

E RËNDËSISHME:

Dështimi për të dërguar informacionin e kërkuar më sipër mund të rezultojë në skualifikimin e ofertës suaj nga vlerësimi i mëtejshëm.