( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

DATA: [05/04/2024]

FTESË PËR OFERTË: Nr i TENDERIT ITB/2024/01

PËR RRËNIMIN E OBJEKTEVE NË MAGURE

DATA DHE KOHA E MBYLLJES: 26/04/2024– ora 15:00 CET

INFORMACIONE BAZË
Advancing Together (AT) është themeluar me qëllim të krijimit të një mjedisi stabil në Kosovë për
integrimin e komuniteteve përmes përkrahjes avokuese dhe zhvillimore; promovimin e të drejtave të
njeriut dhe mbështetjen e të gjitha komuniteteve në proceset integruese lokale, rajonale dhe
Evropiane.
Advancing Together (AT) bazohet në parimet universale të të drejtave të njeriut dhe promovon
vlerat e barazisë, përfshirjes, diversitetit, dialogut dhe solidaritetit. Ai promovon drejtësinë sociale
dhe përfshirjen dhe zhvillimin socio-ekonomik për të gjithë individët dhe grupet, pavarësisht
prejardhjes së tyre etnike, fetare, gjinore ose sociale. Për më shumë informacion mbi AT, mandatin
dhe funksionimin e tij, ju lutemi vizitoni faqen:https://advancing-together.org/.

1. KËRKESA:
AT fton ofruesit e kualifikuar të shërbimeve të bëjnë një ofertë të sigurtë për krijimin e Marrëveshjes
Kornizë për rrënimin e dy objekteve në Magure – Lipjan.

2.1. DOKUMENTET E TENDERIT

Anekset e mëposhtme janë pjesë përbërësee kësaj ftese për ofertë:

Shtojca A: Termat e Referencës (TOR)
Shtojca B: Formulari i Ofertës Teknike
Shtojca C: Formulari i Ofertës Financiare

2.2 NJOFTIM

Do të ishim mirënjohës nëse na shkruani për të ndarë me ju anekset e mësipërme në emailin e dhënë: scanaj@advancing-together.org

E RËNDËSISHME:
Dështimi për të dërguar informacionin e kërkuar më sipër mund të rezultojë në skualifikimin e ofertës suaj nga vlerësimi i mëtejshëm.

2.3 KËRKESAT PËR SQARIM

Ofertuesve u kërkohet të paraqesin çdo kërkesë për sqarim ose ndonjë pyetje në lidhje me këtë ITB me e-mail tek Arta Zherka, Koordinatore e Projektit në azherka@advancing-together.org

Afati i fundit për pranimin e pyetjeve është ora 23:59 e datës 19.04.2024.

Ofertuesve u kërkohet të mbajnë të gjitha pyetjet koncize.

ITB 2024-01 Shpallje