( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Re – Advertisement

DATE: [03/05/2023]

INVITATION TO BID: NoITB/2023/02 FOR PURCHASE OF 2 PASSENGER MINIVANS

CLOSING DATE AND TIME:22/05/2023 – 15:00 hrs CET

BACKGROUND

Advancing Together (AT) has been established with the purpose of creating a stable environment in Kosovo for the integration of the communities through advocating and developmental support; promoting human rights and supporting all communities in the local, regional and European integration processes.

Advancing Together (AT) is founded on universal principles of human rights and promotes values of equality, inclusion, diversity, dialogue, and solidarity. It promotes social justice and socio-economic inclusion and development for all individuals and groups regardless of their ethnic, religious, gender, or social backgrounds. For further information on AT, its mandate and operations, please see https://advancing-together.org/

1.REQUIREMENTS:

AT invites qualified service providers to make a firm offer for the establishment of Frame Agreement(s) for the provision of two minivans.

ITB DOCUMENTS

The following annexes form an integral part of this Invitation to Bid:

Annex A: Terms of Reference (TOR)
Annex B: Technical Offer Form
Annex C: Financial Offer Form

ACKNOWLEDGMENT

We would appreciate if you write us to share with you the above annexes on the following e- mail: scanaj@advancing-together.org

IMPORTANT:
Failure to send the above requested information may result in disqualification of your offer from
further evaluation.

REQUESTS FOR CLARIFICATION

Bidders are required to submit any request for clarification or any question in respect of this ITB by e-mail to Edona Mekuli, Project Coordinator at emekuli@advancing-together.org. 
The deadline for receipt of questions is 23:59 hrs on 18/05/2023.
Bidders are requested to keep all questions concise.

Ri-Shpallje

DATA: [03/05/2023]

FTESË PËR OFERTE: Nr I TENDERIT/2023/02 PȄR BLERJE 2 KOMBIBUSËVE TȄ PASAGJERȄVE

DATA DHE KOHA E MBYLLJES: 22/05/2023– ora 15:00 CET

INFORMACIONE BAZȄ

Advancing Together (AT) është themeluar me qëllim të krijimit të një mjedisi stabil në Kosovë për integrimin e komuniteteve përmes përkrahjes avokuese dhe zhvillimore; promovimin e të drejtave të njeriut dhe mbështetjen e të gjitha komuniteteve në proceset integruese lokale, rajonale dhe Evropiane.

Advancing Together (AT) bazohet në parimet universale të të drejtave të njeriut dhe promovon vlerat e barazisë, përfshirjes, diversitetit, dialogut dhe solidaritetit. Ai promovon drejtësinë sociale dhe përfshirjen dhe zhvillimin socio-ekonomik për të gjithë individët dhe grupet, pavarësisht prejardhjes së tyre etnike, fetare, gjinore ose sociale. Për më shumë informacion mbi AT, mandatin dhe funksionimin e tij, ju lutemi vizitoni faqen: https://advancing-together.org/.

1. KȄRKESA:

AT fton ofruesit e kualifikuar të shërbimeve të bëjnë një ofertë të sigurtȅ për krijimin e Marrëveshjes Kornizë për sigurimin e dy minibusȅve.

DOKUMENTET E TENDERIT

Anekset e mëposhtme janë pjesë përbërëse e kësaj ftese për ofertë:
Shtojca A: Termat e Referencës (TOR)
Shtojca B: Formulari i Ofertës Teknike
Shtojca C: Formulari i Ofertës Financiare

NJOFTIM

Ju lutem na shkruani për të ndarë me ju anekset e mësipërme në emailin e dhȅnȅ: scanaj@advancing-together.org

E RËNDËSISHME:
Dështimi për të dërguar informacionin e kërkuar më sipër mund të rezultojë në skualifikimin e ofertës
suaj nga vlerësimi i mëtejshëm.

2.3 KȄRKESAT PȄR SQARIM

Ofertuesve u kërkohet të paraqesin çdo kërkesë për sqarim ose ndonjë pyetje në lidhje me këtë ITB me e-mail tek Edona Mekuli, Koordinatore e Projektit në emekuli@advancing-together.org 

Afati i fundit për pranimin e pyetjeve është ora 23:59 e datës 18.05.2023.
Ofertuesve u kërkohet të mbajnë të gjitha pyetjet koncize.