( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

DATA: [11/04/2024]

FTESË PËR OFERTË: Nr i TENDERIT ITB/2024/04

RRETHIMI I ZONËS SË PIKNIKUT CESMA

DATA DHE KOHA E MBYLLJES: 02/05/2024– ora 15:00 CET

INFORMACIONE BAZË

Advancing Together (AT) është themeluar me qëllim të krijimit të një mjedisi stabil në Kosovë për integrimin e komuniteteve përmes përkrahjes avokuese dhe zhvillimore; promovimin e të drejtave të njeriut dhe mbështetjen e të gjitha komuniteteve në proceset integruese lokale, rajonale dhe Evropiane.

Advancing Together (AT) bazohet në parimet universale të të drejtave të njeriut dhe promovon vlerat e barazisë, përfshirjes, diversitetit, dialogut dhe solidaritetit. Ai promovon drejtësinë sociale dhe përfshirjen dhe zhvillimin socio-ekonomik për të gjithë individët dhe grupet, pavarësisht prejardhjes së tyre etnike, fetare, gjinore ose sociale. Për më shumë informacion mbi AT, mandatin dhe funksionimin e tij, ju lutemi vizitonifaqen: https://advancing-together.org/.

1. KËRKESA:

AT fton ofruesit e kualifikuar të shërbimeve të bëjnë një ofertë të sigurtë për krijimin e Marrëveshjes Kornizë për Rrethimin e zonës se piknikut ‘CESMA’– Gracanicë

2.1. DOKUMENTET E TENDERIT

Anekset e mëposhtme janë pjesë përbërësee kësaj ftese për ofertë:

Shtojca A: Termat e Referencës (TOR)
Shtojca B: Formulari i Ofertës Teknike
Shtojca C: Formulari i Ofertës Financiare

2.2 NJOFTIM

Do të ishim mirënjohës nëse na shkruanipër të ndarë me ju anekset e mësipërme në emailin e dhënë: scanaj@advancing-together.org:

E RËNDËSISHME:
Dështimi për të dërguar informacionin e kërkuar më sipër mund të rezultojë në skualifikimin e ofertës suaj nga vlerësimi i mëtejshëm.