( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

After completing the training in the field of welding, 13 members of non-majority communities, returnees and displaced persons in the municipalities of Pejë/Peć and Klinë/Klina, have received certificates for their professional skills obtained in this field.Special pleasure for all actors involved in organizing this training, is the immediate employment of five (5) of them, in two (2) prestigious companies with regional renown in the field of metal processing based in Pejë/Peć, @Unicron and @Art Metal, through advocacy of the dedicated staff of Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR Kosovo. Also, AT has reached an agreement with Bizmark to soon employ additional four (4) of them in this company.Implementation of this vocational training for non-majority communities, returnees and IDPs is enabled through the project “Multi-Partner Trust Fund” (MPTF) in response of United Nations Organizations (UNO) to recovery from #COVID19, implemented by AT.

Pas përfundimit të trajnimit në fushën e saldimit, 13 pjesëtarë të komuniteteve jo-shumicë, të kthyer dhe të zhvendosur në komunën e Pejës dhe Klinës, kanë pranuar certifikatat për aftësimin e tyre profesional në këtë lëmi. Kënaqësi e posaçme për të gjithë akterët e kyçur në organizimin e këtij trajnimi, është punësimi i menjëhershëm i pesë (5) prej tyre, në dy (2) kompani prestigjioze me renome rajonale në fushën e përpunimit të metalit me seli në Pejë, Unicron dhe Art Metal, përmes ndërmjetësimit të stafit të përkushtuar të “Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo. Gjithashtu, AT ka arritur marrëveshjen me kompaninë Bizmark, për punësimin edhe të katërve (4) të tjerë, së shpejti në këtë kompani. Zbatimi i trajnimeve në fushën e aftësimit profesional të komuniteteve jo-shumicë, atyre të kthyer dhe të zhvendosur, është mundësuar përmes projektit “Fondi i Mirëbesimit të Multi- Partnerëve” #FMMP si përgjigje e Organizatave të Kombeve të Bashkuara (OKB) për rimëkëmbje nga #COVID19 që zbatohet nga AT.

Nakon završene obuke u oblasti zavarivanja, 13 pripadnika nevećinskih zajednica, povratnici i raseljena lica u opštinama Peć i Klina, su dobili sertifikate za stručno usavršavanje u ovoj oblasti.Posebno zadovoljstvo za sve aktere uključene u organizaciju ovog treninga, je neposredno zapošljavanje pet (5) od njih, u dve (2) kopanije sa regionalnim prestižom u oblasti obrade metala sa sedištem u Peći, @Unicron i @Art Metal, uz posredovanje posvećenog osoblja “Advancing Together”, partnerske organizacije UNHCR Kosovo. Takođe, AT je postigao sporazum sa kompanijom Bizmark za uskoro zapošljavanje još četiri (4) osobe u ovoj kompaniju.Sprovođenje obuka iz oblasti stručnog osposobljavanja nevećinskih zajednica, povratnika i raseljenih lica, je omogućen kroz projekt “Multi-Partnerski Poverinički Fond #MPTF Organizacija Ujedinjenih Nacija (OUN) za odgovor i oporavak nakon #KOVIDa19, a sprovodi se od strane AT.

#Punesimpertegjithë#Zapošljavanjezasve#EmploymentForAll#AdvancingTogether#UNHCRKosovo