( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” scope of work

“Advancing Together” is a Non-Governmental organization founded in 2015 and we based on the universal principles of human rights, promotion of the values of equality, inclusion, diversity, dialogue and solidarity, and aims at social justice and social development. economic for all individuals and groups regardless of their ethnic, religious, gender or social affiliation. And to achieve this goal, within our development strategy we are determined to achieve 3 specific objectives:

1. Ensure effective implementation of the legal framework and the development / improvement of legislation that protects the rights of vulnerable communities;
2. Economic empowerment of vulnerable communities;
3. Strengthening the family and the community;

Since the establishment, our main donor is the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and as their Partner Organization we implement a project which aims at supporting and building capacities of the institutions of Kosovo (at the central and local level). The purpose of this project is to contribute to the creation of conditions for finding a durable solution and reintegration for the returnees and displaced persons within Kosovo. The project includes a number of components: monitoring and needs assessment, advocacy, institutional capacity building, community empowerment and public participation, strengthening peaceful coexistence between communities, provision of legal aid and socio-economic integration. All these activities are oriented towards reintegration of returnees and IDPs and their socio-economic development and inclusion. Within this project, we have a geographical coverage throughout the territory of Kosovo.

ISO 9001:2015 CERTIFICATION

Advancing Together is certified to ISO 9001:2015 by an Accredited Certification Body. The scope of certification includes:

“Advocacy for creation of a sustainable environment for social inclusion of minority communities in Kosovo; promoting human rights through monitoring the implementation of legislation in force, development support and economic empowerment for marginalized communities.”

This certification demonstrates our commitment to ensuring the highest level of donor satisfaction with the quality.

Quality Policy
ISO 9001:2015 CERTIFICATE

Fushë-veprimtaria e “Advancing Together”

Organizata “Advancing Together”është organizatë jo Qeveritare e themeluar në vitin 2015 dhe puna jonë bazohet në parimet univerzale të të drejtave të njeriut, promovojmë vlerat e barazisë, përfshirjes, diversitetit, dialogut dhe solidaritetit, dhe ka për objektiv drejtësinë sociale dhe zhvillimin socio-ekonomik për të gjithë individët dhe grupet pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike, fetare, gjinore ose shoqërore. Dhe për të realizuar këtë qëllim, në kuadër të strategjisë sonë zhvillimore ne jemi të përcaktuar të realizojmë 3 objektiva specifike:

1. Sigurimi i zbatimit efektiv të kornizes ligjore dhe zhvillimit / përmirësimit të legjislacionit që mbron të drejtat e komuniteteve të cenueshme;
2. Fuqizimi ekonomik i komuniteteve të cenueshme;
3. Fuqizimi e familjes dhe komunitetit;

Që nga themelimi, donatori ynë kryesor është Organizata e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR) dhe si organizatë partnere e tyre zbatojmë projektin i cili ka për synim mbështetjen dhe ngritjen e kapaciteteve të institucioneve të Kosovës (në nivelin qëndror dhe lokal). Qëllimi i këtij projekti është të kontribuojë në krijimin e kushteve për gjetjen e zgjidhjes së qëndrueshme dhe riintegrimin e të kthyerve dhe personave të zhvendosur brenda në Kosovë. Projekti përfshin një numër komponentësh: monitorimin dhe vlerësimin e nevojave, avokimin, ndërtimin e kapaciteteve institucionale, fuqizimin e komunitetit dhe pjesëmarrjen publike, përforcimin e bashkjetesës paqësore në mes të komuniteteve, ofrimin e ndihmës juridike si dhe integrimin socio-ekonomik. Të gjitha këto aktivitete janë të orientuara drejt riintegrimit të personave të kthyer dhe të zhvendosur brenda vendit si dhe zhvillimit dhe integrimit të tyre socio-ekonomik. Në kuadër të këtij projekti, ne kemi shtrirje gjeografike në gjithë teritorin e Kosovë.

„Advancing Together” – oblast delovanja

Organizacija „Advancing Together“ je nevladina organizacija osnovana 2015. godine, utemeljena na univerzalnim principima ljudskih prava, promovisanju vrednosti jednakosti, inkluzije, različitosti, dijaloga i solidarnosti, i ima za cilj socijalnu pravdu i društveni i ekonomski razvoj za sve pojedince i grupe bez obzira na njihovu etničku, versku, polnu ili socijalnu pripadnost. A da bismo postigli ovaj cilj, u okviru naše razvojne strategije odlučni smo da postignemo tri (3) specifična cilja:

  1. Osigurati efikasnu primenu pravnog okvira i razvoj / unapređenje zakonodavstva koje štiti prava ranjivih zajednica;
  2. Ekonomsko osnaživanje ranjivih zajednica; i
  3. Jačanje porodice i zajednice;

Od osnivanja, naš glavni donator je Visoki Komesar Ujedinjenih Nacija za Izbeglice (UNHCR,) i kao njihova partnerska organizacija sprovodimo projekat koji ima za cilj podršku i izgradnju kapaciteta kosovskih institucija (na centralnom i lokalnom nivou). Svrha ovog projekta je da doprinese stvaranju uslova za trajno rešenje i reintegraciju povratnika i raseljenih lica na Kosovu. Projekt uključuje niz komponenata: praćenje i procena potreba, zagovaranje, izgradnja institucionalnih kapaciteta, osnaživanje zajednice i učešće javnosti, jačanje mirnog suživota zajednica, pružanje pravne pomoći i socijalno-ekonomska integracija. Sve ove aktivnosti usmerene su na reintegraciju povratnika i raseljenih i njihov društveno-ekonomski razvoj i uključivanje. U okviru ovog projekta imamo geografsku pokrivenost na celoj teritoriji Kosova.