( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Be My Partner for Welfare”

The Project “Be My Partner for Welfare”, implemented by NGO Advancing Together and financed by UNMIK, aims at building trust among different communities and enhance dialogue and inter-community communication as well as support the effectiveness and sustainability of existing community support related mechanisms at the local/municipal level. Furthermore, it aims to ensure effective mechanisms of communication, create opportunities for the community groups to participate in local decision-making forums and contribute to the improvement of the situation of their respective communities. High priority will be given to participation of women and youth in order to further strengthen their active involvement in the decision-making processes in the future. The project shall support the effectiveness and sustainability of the existing community support related mechanisms and procedures to:
(i) offer opportunities for consultation and involvement of the different ethnic communities in the design, implementation, and evaluation of the local policies,
(ii) raise and discuss priorities of the communities and be able to propose concrete projects based on the community needs with the aim of improving their welfare and
(iii) increase interaction among all communities in the respective areas.

“Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”

Projekti “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”, i implementuar nga OJQ Advancing Together dhe financuar nga UNMIK-u, synon ndërtimin e besimit ndërmjet komuniteteve të ndryshme dhe përmirësimin e dialogut dhe komunikimit ndërmjet komuniteteve, si dhe mbështetjen e efektivitetit dhe qëndrueshmërisë së mekanizmave ekzistues të lidhur me mbështetjen e komunitetit në nivel lokal/komunal. Përveç kësaj, ai synon të sigurojë mekanizma efektiv të komunikimit, të krijojë mundësi që grupet e komunitetit të marrin pjesë në forumet lokale vendimmarrëse dhe të kontribuojnë në përmirësimin e situatës së komuniteteve të tyre përkatëse. Prioritet i lartë do t'i jepet pjesëmarrjes së grave dhe të rinjve për të forcuar më tej përfshirjen e tyre aktive në proceset vendimmarrëse në të ardhmen.
Projekti do të mbështesë efektivitetin dhe qëndrueshmërinë e mekanizmave dhe procedurave ekzistuese për mbështetjen e komunitetit për të:
(i) ofruar mundësi për konsultim dhe përfshirje të komuniteteve të ndryshme etnike në hartimin,zbatimin dhe vlerësimin e politikave lokale,
(ii) identifikuar dhe diskutuar prioritetet e komuniteteve dhe të jetë në gjendje të propozojë projekte konkrete bazuar në nevojat e komunitetit me qëllim të përmirësimit të mirëqenies së tyre dhe
(iii) rritjen e bashkëveprimit ndërmjet të gjitha komuniteteve në zonat përkatëse.

“Budi Moj Partner za Dobrobit”

Projekat „Budi Moj Partner za Dobrobit“, koji sprovodi NVO Advancing Together, a finansira UNMIK, ima za cilj izgradnju poverenja među različitim zajednicama i unapređenje dijaloga i komunikacije među zajednicama, kao i podršku efikasnosti i održivosti postojećih mehanizama za podršku zajednici na lokalnom/opštinskom nivou. Štaviše, cilj je da obezbedi efikasne mehanizme komunikacije, stvori mogućnosti da grupe u zajednici učestvuju u lokalnim forumima za donošenje odluka i doprinesu poboljšanju situacije u svojim zajednicama. Visok prioritet biće dat učešću žena i mladih kako bi se dodatno ojačalo njihovo aktivno učešće u procesima donošenja odluka u budućnosti. Projekat će podržati efikasnost i održivost postojećih mehanizama i procedura u vezi sa podrškom zajednice da:
(i) nudi mogućnosti za konsultacije i uključivanje različitih etničkih zajednica u kreiranje, implementaciju i evaluaciju lokalnih politika,
(ii) razgovarati o prioritetima zajednica i biti u mogućnosti da predlažu konkretne projekte zasnovane na potrebama zajednice sa ciljem poboljšanja njihovog blagostanja i
(iii) povećati interakciju između svih zajednica u odgovarajućim oblastima.