( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

We mark the international campaign “16 Days of Activism against Gender Based Violence.”
“Advancing Together” partner organization of UNHCR Kosovo, joins this global campaign and invites everyone to raise their voice in combating this phenomenon.Special thanks to the Ministry of Local Government, for the support and contribution given to this activity.

Shënojmë fushatën ndërkombëtare “16 Ditë të Aktivizmit kundër Dhunës në Baza Gjinore.”“Advancing Together” si organizatë partnere e UNHCR Kosovo, i bashkëngjitet kësaj fushate globale dhe fton të gjithë të ngritin zërin në luftimin e këtij fenomeni.Falënderim të veçantë për Ministrinë e Pushtetit Lokal, për mbështetje dhe kontributin e dhënë në këtë aktivitet.

Obeležavamo međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.„Advancing Together“, partnerska organizacija UNHCR Kosovo, pridružuje se ovoj globalnoj kampanji i poziva sve da podignu svoj glas u borbi protiv ovog fenomena.Posebna zahvalnost Ministarstvu Lokalne Samouprave za podršku i doprinos datoj ovoj aktivnosti.