( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together – AT, in the framework of the project implemented in cooperation with the project “Affordable and Quality Health Care” ( AQH Project ) funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented by Swiss TPH, organized a session to establish of awareness, information, education, and counseling regarding the prevention and better control of diabetes in G.Kusce/Kufcë, Municipality of Novo Brdo/Novobërdë.
The session was led by professional medical staff, attended by 25 participants from the Serb community. The session was interactive and the participants showed great interest in this topic, primarily because it is proven as difficult for patients suffering from diabetes to fight this serious disease.

Organizata Advancing Together – AT, në kuadër të projektit që zbatohet në bashkëpunim me projektin “Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor” ( AQH Project ) financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe që zbatohet nga Swiss TPH, organizoi sesion për ngritje të vetëdijes, informim, edukim dhe këshillim lidhur me parandalimin dhe kontrollin më të mirë të diabetit në fshatin Kufcë e Epërme, komuna e Novobërdes.

Sesioni u drejtua nga stafi profesional mjekësor ku morën pjesë 25 pjesëmarrës të komunitetit serbë.
Sesioni ishte interaktiv dhe pjesëmarrësit treguan interes të madh për këtë temë, kryesisht sepse është provuar se është e vështirë për pacientët që vuajnë nga diabeti ta luftojnë këtë sëmundje të rëndë.
—————————————————-
Advancing Together- AT, u okviru projekta koji se sprovodi u saradnji sa projektom „Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita“ ( AQH Project ) koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi švajcarski TPH, organizovao je sesiju za za podizanje svesti, informisanje, obrazovanje i savetovanje u vezi sa prevencijom i boljom kontrolom dijabeta u selu Gornje Kusce, opština Novo Brdo.

Sesiju je vodilo profesionalno medicinsko osoblje, kome je prisustvovalo 25 učesnika iz srpske zajednice. Sesija je bila interaktivna i učesnici su pokazali veliko interesovanje za ovu temu, pre svega zato što je dokazano da je pacijentima koji boluju od dijabetesa teško da se izbore sa ovom ozbiljnom bolešću.