( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) partner organization UNHCR Kosovo in cooperation with the Office for Communities and Returns in Klinë/Klina municipality, following identification and advocacy interventions with Ministry for Communities, ensured that 5 Serb returnee families in villages of Dugojevë / Duge Njive , Gremnik / Grebnik and Potriq i Ulët / Donji Potric (Klinë/a) receive water pumps by this Ministry. The families were affected by water floods in January and now they have ensured drinking water for their family members.

 

Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, në bashkëpunim me Zyrën për Komunitete dhe Kthim në Klinë, pas identifikimit dhe aktiviteteve avokuese tek Ministria për Komunitete dhe Kthim, siguroi që 5 familje serbe të kthyera në fshatrat e Dugojevë, Gremnik dhe Potriq i Ulët (Klinë/a) të pajisen me pompa të ujit nga kjo Ministri. Këto familje ishin afektuar nga përmbytjet e ujit në muajin Janar dhe tani ata kanë siguruar ujë të pijshëm për anëtarët e familjeve të tyre.


Advancing Together (AT) partnerska organizacija UNHCR Kosovo, u saradnji sa Kancelarijom za zajednice i povratak u opštini Klina, nakon identifikacije i zagovaračkih intervencija sa Ministarstvom za zajednice, obezbedila je da pet srpskih povratničkih porodica u selima Duge Njive, Grebnik i Donji Potrič, dobije pumpe za vodu putem MZP-a. Porodice su bile pogođene poplavama vode u januaru i sada imaju pijaću vodu za svoje članove.