( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

A Roma returnee, accommodated in Graçanicë /Gračanica, today got for the first time the pension for disabled persons, a significant income for his family. He was heavily ill for many years thus unable to work and access his rights. Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR Kosovo assisted him with legal aid to access his right for pension.

He is happily showing the Decision of Pension Department within the Ministry of Labor and Social Welfare on granting him the pension, that AT delivered to him.
We thank Pension Administration of Kosovo, Regional Office in Prishtinë/Priština for their very good cooperation during our joint efforts to help this returnee case.
Please call 📱 0800 200 20 📱 in case you need legal aid – AT can help you!
———————

Një i kthyer Rom, i vendosur në Graçanicë, sot mori për herë të parë pensionin për persona me aftësi të kufizuara, të hyra të rëndësishme për familjen e tij. Ai ishte i sëmurë rëndë për shumë vite, kështu që nuk ishte në gjendje të punonte dhe të gëzonte të drejtat e tij. Advancing Together (AT), organizatë partnere e

UNHCR Kosovo

e ndihmoi atë me ndihmë juridike për të gëzuar të drejtën e tij për pension.

Ai i lumtur tregon Vendimin e Departamentit të Pensionit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale lidhur me fitimin e pensionit, të cilin ia kishte sjellë AT.
Falënderojmë Administratën e Pensioneve të Kosovës, Zyrën Rajonale në Prishtinë për një bashkëpunim shumë të mirë gjatë përpjekjeve tona të përbashkëta për të ndihmuar këtë të kthyer.
Ju lutemi telefononi në 📱 0800 200 20 📱 në rast se keni nevojë për ndihmë juridike – AT mund t’ju ndihmojë!
——————–

Romski povratnik, smešten u Gračanici, danas je prvi put dobio penziju za invalide, značajan izvor prihoda za njegovu porodicu. On je bio teško bolestan dugi niz godina, pa nije mogao da radi i pristupi svojim pravima. Advancing Together (AT), partnerska organizacija

UNHCR Kosovo

, pružila mu je pravnu pomoć da ostvari svoje pravo na penziju.

On sa zadovoljstvom pokazuje odluku Odeljenja za penzije u Ministarstvu rada i socijalne zaštite o odobravanju penzije koju mu je AT dostavio.
Zahvaljujemo se Penzijskoj upravi Kosova, Regionalnoj kancelariji u Prištini na njihovoj veoma dobroj saradnji tokom naših zajedničkih napora da pomognemo ovom povratniku.
Nazovite 📱 0800 200 20 📱 u slučaju da vam treba pravna pomoć – AT vam može pomoći!