( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancig Together (AT) met with Mr. Balton Derguti, Director of Economic Development and Tourism, and Mr. Asmir Azemi, Head of Office for Economic Development, in the municipality of Ferizaj/ Uroševac.
At the meeting, were discussed the issues related to the improvement of the economic situation of non-majority communities in the municipality of Ferizaj/Uroševac, with a focus on returnees and internally displaced persons. In addition, the meeting discussed the opportunities of employment, as well as the provision of training in certain professions, based on the needs of non-majority communities as well as the demand of the labor market, in the municipality of Ferizaj/Uroševac.
Advancing Together is UNHCR Kosovo partner organization.
Advancig Together (AT) u takua me z. Balton Dërguti, Drejtor i Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, dhe z. Asmir Azemi, Shef i Zyrës për Zhvillim Ekonomik në komunën e Ferizajt.
Në takim u shtjelluan çështje që ndërlidhem me përmirësimin e gjendjes ekonomike të komuniteteve jo-shumicë në komunën e Ferizajt, me fokus në personat e kthyer dhe të zhvendosur brenda vendit. Për më tepër në takim u diskutua edhe për mundësitë e punësimit si dhe ofrimit të trajnimeve në profesione të caktuara, duke u bazuar në nevojat e komuniteteve jo-shumicë si dhe kërkesat e tregut të punës, në komunën e Ferizajt.
Advancing Together është organizatë partnere e UNHCR Kosovo
Advancig Together (AT) se sastao sa g. Balton Derguti, direktor za ekonomski razvoj i turizam, i g. Asmir Azemi, šef Kancelarije za ekonomski razvoj u opštini Uroševac.
Na sastanku se razgovaralo o pitanjima koja se odnose na poboljšanje ekonomske situacije nevećinskih zajednica u opštini Uroševac, sa fokusom na povratnike i interno raseljena lica. Pored toga, na sastanku je razgovarano o mogućnostima zapošljavanja, kao i obezbjeđivanju obuke u određenim profesijama, zasnovan na potrebe nevećinskih zajednica kao i potražnje tržišta rada, u opštini Uroševac.
Advancing Together je partnerska organizacija UNHCR Kosovo