( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together” and UNHCR, held a meeting with several families from Roma and Ashkali communities, returnees to Graqanicë/Gračanica, to be more closely informed about concerns exercising their rights and access to public services as well as the way of addressing them to the relevant authorities.
“Advancing Together” dhe UNHCR, mbajtën një takim me disa familje te komuniteteve Rom dhe Ashkali, të kthyer në Graqanicë, për t’u informuar më për së afërmi, për shqetësimet në ushtrimin e të drejtave të tyre dhe qasjen në shërbime publike si dhe mënyrën e adresimit të tyre te autoritetet relevante.
„Advancing Together“ i UNHCR-a održali su sastanak sa nekoliko porodica romske i aškalijske zajednice, vraćenim u Gračanicu, kako bi se više informisali o problemima u ostvarivanju njihovih prava i pristupu javnim uslugama kao i način njihovog obraćanja nadležnim organima.