( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

„Advancing Together (AT), a partner organization of the UNHCR, in cooperation with the municipality of Istog/Istok, with the participation of the Albanian, Serbian, and Egyptian communities from the village of Gurrakoc/Ðurakovac as well as UNMIK and OSCE officials held the next meeting in order to strengthen inter-ethnic relations between returnees and the receiving community in this location. At the meeting, the participants stressed the need to strengthen peaceful coexistence and interethnic communication, empowerment and socio-economic reintegration through concrete projects which will be in the common interest. Given that in this area mainly activities take place in the agricultural sector, the participants presented a range of ideas for joint projects that can help improve the quality of life and empower young people and women.

“Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-së, në bashkëpunim me komunën e Istogut, me pjesëmarrje të përfaqësuesve të komuniteteve shqiptarë, serbë dhe egjiptianë nga fshati Gurrakoc, si dhe zyrtarëve të UNMIK-ut dhe OSBE-së, mbajtën takimin e radhës, me qëllim të forcimit të marrëdhënieve ndër-etnike midis të kthyerve dhe komunitetit pritës në këtë lokacion. Në takim, të pranishmit theksuan nevojën e forcimit të bashkëjetesës paqësore dhe të komunikimit ndër-etnik, fuqizimit dhe ri-integrimit socio-ekonomik përmes projekteve konkrete, të cilat do të jenë në interes të përbashkët. Duke pas parasysh se në këtë zonë kryesisht zhvillohen aktivitete në sektorin e bujqësisë, të pranishmit paraqitën një varg idesh për projekte të përbashkëta që mund të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe fuqizimin e të rinjve dhe grave.

„Advancing Together“ (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, u saradnji sa opštinom Istok, uz učešće albanske, srpske, i egipatske zajednice iz sela Ðurakovac kao i zvaničnici UNMIK-a i OEBS-a održali su sledeći sastanak, u cilju jačanja međuetničkih odnosa između povratnika i primajuće zajednice na ovoj lokaciji. Na sastanku su učesnici naglasili potrebu jačanja miroljubivog suživota i međunacionalne komunikacije, osnaživanja i društveno-ekonomske reintegracije kroz konkretne projekte koji će biti u zajedničkom interesu. S obzirom na to da se u ovoj oblasti uglavnom odvijaju aktivnosti u poljoprivrednom sektoru, učesnici su predstavili niz ideja za zajedničke projekte koji mogu pomoći u poboljšanju kvaliteta života i osnažiti mlade ljude i žene.