( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

„Advancing Together (AT), a partner organization of the UNHCR, in cooperation with the municipality of Istog/Istok, with the participation of the Albanian, Serbian, Roma and Egyptian communities from the village of Krushevë e Madhe/Veliko Kruševo as well as UNMIK and OSCE officials held the first meeting in order to strengthen inter-ethnic relations between returnees and the receiving community in this location. At the meeting, the participants stressed the need to strengthen peaceful coexistence and interethnic communication, empowerment and socio-economic reintegration through concrete projects which will be in the common interest.

“Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-së, në bashkëpunim me komunën e Klinës, me pjesëmarrje të përfaqësuesve të komuniteteve shqiptarë, serbë, rom dhe egjiptianë nga fshati Krushevë e Madhe, si dhe të zyrtarëve të UNMIK-ut dhe OSBE-së, mbajtën takimin e parë me qëllim të forcimit të marrëdhënieve ndër-etnike midis të kthyerve dhe komunitetit pritës në këtë lokacion. Në takim, të pranishmit theksuan nevojën e forcimit të bashkëjetesës paqësore dhe të komunikimit ndër-etnik, fuqizimit dhe ri-integrimit socio-ekonomik përmes projekteve konkrete, të cilat do të jenë në interes të përbashkët.

„Advancing Together“ (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, u saradnji sa opštinom Istok, uz učešće albanske, srpske, romske i egipćanske zajednice iz sela Veliko Kruševo kao i zvaničnici UNMIK-a i OEBS-a održali su prvi sastanak u cilju jačanja međuetničkih odnosa između povratnika i primajuće zajednice na ovoj lokaciji. Tokom sastanka učesnici su naglasili potrebu jačanja miroljubivog suživota i međuetničke komunikacije, osnaživanja i društveno-ekonomske reintegracije kroz konkretne projekte koji će biti u zajedničkom interesu.