( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Today, Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR, organized a meeting with the community on property rights issues in the Municipality of Ferizaj/Uroševac with returnees and IDPs from the Roma, Ashkali and Egyptian communities. Participants were informed on right of ownership over the property, the purchase and sale of the property, registration of the property in the Municipal Cadastral Office, the right of inheritance, the property in marriage and the legal protection of the property rights.

Sot, “Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it, organizoi takim me komunitetin për çështjet e të drejtave pronësore në Komunën e Ferizajt me të kthyerit dhe të zhvendosurit nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Pjesëmarrësit u informuan mbi të drejtën e pronësisë mbi pronën, blerjen dhe shitjen e pronës, regjistrimin e pronës në Zyrën Kadastrale Komunale, të drejtën e trashëgimisë, pronën në martesë dhe mbrojtjen ligjore të të drejtave të pronës.

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, je danas organizovala sastanak sa povratnicima i interno raseljenim osobama iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice u opštini Uroševac, o pitanjima imovinskih prava. Učesnici su informisani o pravu vlasništva nad imovinom, kupoprodaji i upisu imovine u opštinski katastar, pravu nasleđivanja, bračnoj imovini i pravnoj zaštiti imovinskih prava.