( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT), a partner organization of UNHCR, together with ” KRCT – Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims ” marked the International Day of the Girl, with members of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in Pejë/Peć municipality, by organizing a session on their rights. At this meeting, they discussed topics related to women’s rights, early marriage, domestic violence and mechanisms for the protection of rights and their empowerment in society. The meeting was held implementing measures for prevention and protection from COVID-19.

“Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it, së bashku me “Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës” ( KRCT – Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims) kanë shënuar Ditën Ndërkombëtare të Vajzave me pjesëtaret e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Pejës, përmes organizimit të një sesioni për të drejtat e tyre. Në këtë takim, u trajtuan temat që ndërlidhen me të drejtat e grave, martesat e hershme, dhunën në familje dhe mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave si dhe fuqizimin e tyre në shoqëri. Takimi u mbajt duke zbatuar masat për parandalim dhe mbrojtje nga COVID-19.

“Advancing Together” (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, zajedno sa “Kosovsi Centar za Rehabilitaciju Preživelih od Torture” (KRCT – Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims ) obeležili su Međunarodni dan devojčica sa pripadnicama zajednice Roma, Aškalija i Egipćana u opštini Peć, kroz organizaciju sesije o njihovim pravima. Na ovom sastanku obrađene su teme vezane za ženska prava, rani brak, nasilje u porodici i mehanizme za zaštitu prava i njihovo osnaživanje u društvu. Sastanak je održan uz primenu mera za prevenciju i zaštitu od COVID-19.