( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
The NGO Advancing Together (AT) and the municipality of Gjilan, in order to create beter living conditions for the residents of this municipality and based on the request of the communities that live in this municipality, signed a Memorandum of Co-financing for the renovation of the park near the auxiliary football stadium in the city of Gjilan, as a component of the “Be My Partner for Welfare” Project, which is implemented by AT and financed by the United Nations Mission in Kosovo. The renovation of this park aims the integration and socialization of communities where citizens of all ages from all communities can socialize.
The mayor of the municipality of Gjilan, Mr. Alban Hyseni reiterated his willingness to cooperate with the AT on any issue of common interest, in particular on the rights and inclusiveness of communities.
OJQ Advancing Together (AT) dhe komuna e Gjilanit, me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për banorët e kësaj komune dhe duke u bazuar në kërkesat e komuniteteve që banojnë në këtë komunë, nënshkruan Memorandum të Bashkëfinancimit për renovimin e parkut afër stadiumit ndihmës të futbollit në qytetin e Gjilanit, si komponentë e Projektit “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”, i cili zbatohet nga AT ndërsa financohet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Renovimi i këtij parku synon integrimin dhe socializmin e komuniteteve ku mund të argëtohen qytetarët e të gjitha moshave nga të gjitha komunitetet.
Kryetari i komunës së Gjilanit, z. Alban Hyseni ritheksoi gatishmërinë për të bashkëpunuar me AT-në për çdo çështje me interes të përbashkët, në veçanti për të drejtat dhe gjithëpërfshirjen e komuniteteve.
NVO Advancing Together (AT) i opština Gnjilane, u cilju stvaranja boljih uslova za stanovnike ove opštine, a na osnovu zahteva zajednica koje žive u ovoj opštini, potpisali su Memorandum o sufinansiranju za renoviranje parka u blizini pomočnog fudbalskog stadiona u gradu Gnjilanu, kao komponenta projekta „Budi Moj Partner za Dobrobit“, koji sprovodi AT a finansira Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu. Renoviranje ovog parka ima za cilj integraciju i socijalizaciju zajednica u kojim se mogu družiti građani svih uzrasta iz svih zajednica.
Gradonačelnik opštine Gnjilane g. Alban Hyseni je ponovio svoju spremnost da sarađuje sa AT po bilo kom pitanju od zajedničkog interesa, posebno o pravima i inkluzivnosti zajednica.