( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT) and UNHCR, the UN Refugee Agency, also today have continued joint distribution of food packages and hygiene kits to 3 returnee and vulnerable families in Prizren, Malishevë/Mališevo and Dragash/Dragaš, assistance provided by UNHCR. The beneficiary families expressed their gratitude for this provided assistance.
#

“Advancing Together” (AT) dhe UNHCR, Agjenci e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, edhe sot bashkërisht kanë vazhduar me shpërndarjen e pakove ushqimore dhe kompleteve higjienike për 3 familje të kthyera dhe të rrezikuara të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Prizren, Malishevë dhe Dragash, ndihmë kjo mundësuar nga UNHCR.Familjet përfituese, shprehën falënderimin e tyre për ndihmën e ofruar.

“Advancing Together” (AT) i UNHCR, Agencija Ujedinjenih Nacija za Izbeglice, takođe i danas zajedno su nastavili sa podelom prehrambene pakete i higijenske setove za 3 povratničkih porodica, ugrožene u Prizren, Mališevo i Dragaš, pomoć koju je omogućio UNHCR. Korisničke porodice su izrazile njhovu zahvalnost na pruženoj pomoći.