( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR Kosovo, is assisting young people from the Roma and Ashkali communities, returnees in village of Plemetin/a, Obiliq/Obilić municipality, to prepare their CVs so that they can apply for the Vocational Training provided free of charge by the factory “TERRASTONE” (production of marble and granite) in Obiliq/Obilić. Successful completion of the training will open up their possibility for employment in this factory.

——————————–
Advancing Together (AT), organizatë partnere UNHCR Kosovo, është duke asistuar të rinjtë nga komuniteti Rom dhe Ashkali të kthyer në fshatin Plemetin, komuna e Obiliqit, në përgatitjen e CV-ve të tyre, në mënyrë që të kenë mundësi të aplikojnë në Trajnimin Profesional të ofruar falas nga fabrika “TERRASTONE” (prodhim i mermerit dhe granitit) në Obiliq. Përfundimi me sukses i trajnimit do t’ju hapë atyre mundësinë për punësim në këtë fabrikë.
——————————–
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, pomaže mladima iz Romske i Aškalijske zajednice, povratnici u selo Plemetina, opština Obilić, u pripremi njihovih CV-a/biografije, kako bi mogli besplatno da se prijave za stručno osposobljavanje, ponuđeno besplatno od fabrike „TERRASTONE“(proizvodnja mermera i granita) u Obiliću. Uspešno završeno osposobljavanje otvoriće im mogućnost zaposlenja u ovoj fabrici.

.