( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT) continuously visits returnees and internally displaced persons, members of non-majority communities throughout Kosovo, where, among others, it informs them about the opportunities of access to rights and services through legal aid offered by “AT” and “Agency for Free Legal Aid” (AFLA)
Daily activities in the neighborhood “Fidanishte/Adem Voca” in Mitrovica and the village of Plemetin, municipality of Obiliq and Graqanicë/Gračanici are accompanied by the distribution of informative material – brochures, with the opportunities and contact addresses of the offices of AFLA and NGO “Advancing Together
Advancing Together is a UNHCR Kosovo partner organization.
Advancing Together (AT) në vazhdimësi viziton të kthyerit dhe të zhvendosurit brenda vendit, pjesëtarë të komuniteteve jo-shumicë në tërë Kosovën, ku përveç tjerash i informon ata në lidhje me mundësinë e qasjes në të drejta dhe shërbime përmes ndihmës juridike që ofrohen nga “AT” dhe “Agjencia Për Ndihmë Juridike Falas – R. e Kosovës” (ANJF).
Aktivitetet ditore në lagjen “Fidanishte/Adem Voca” në Mitrovicë dhe fshatin Plemetin, komuna e Obiliqit dhe Graqanicë shoqërohen me shpërndarjen e materialit informues – broshura, me mundësitë dhe kontakt-adresat e zyrave të ANJF dhe OJQ “Advancing Together”.
Advancing Together është organizatë partnere e UNHCR Kosovo
Advanicing Together (AT) kontinuirano posećuje povratnike i interno raseljena lica, pripadnike nevećinskih zajednica širom Kosova, gde ih, između ostalog, informiše o mogućnosti pristupa pravima i uslugama putem pravne pomoći koju nudi „AT“ i „Agencije za besplatnu pravnu pomoć” (ABPP).
Dnevne aktivnosti u naselju “Fidanishte/Adem Voca” u Mitrovici i selu Plemetin, opština Obilić, i u Gračanici, praćene distribucijom informativnog materijala – brošura, sa mogućnostima i kontakt adresama kancelarija ABPP i NVO “Advancing Together”
Advancing Together je partnerska organizacija UNHCR Kosovo