( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT) cooperates with Municipal Employment Offices (MEO) throughout Kosovo and mediates for individuals from non-majority communities, those returnees and internally displaced in vocational training as well as their employment.
Such mediation is currently underway with MEO in Obiliq for the employment of three (3) young women from the Roma community as a result of cooperation with the private business sector.
Advancing Together is a UNHCR Kosovo partner organization.
Advancing Together (AT) bashkëpunon me Zyrat Komunale të Punësimit (ZKP) anekënd Kosovës dhe ndërmjetëson për individët e komunitete jo-shumicë, atyre të kthyer dhe të zhvendosur brenda vendit në aftësimin profesional si dhe punësimin e tyre.
Një ndërmjetësim i tillë, aktualisht është duke u zhvilluar me ZKP në Obiliq për punësimin e tri (3) të rejave nga komuniteti Rom si rezultat i bashkëpunimit me sektorin e biznesit privat.
Advancing Together është organizatë partnere e UNHCR Kosovo
Advancing Together (AT) sarađuje sa opštinskim kancelarijama za zapošljavanje (OKZ) širom Kosova i posreduje za pojedince iz nevećinske zajednice, povratnike i interno raseljena lica u stručnom osposobljavanju kao i njihovom zapošljavanju.
Takvo posredovanje je trenutno u toku sa OKZ u Obiliću za zapošljavanje tri (3) mlade žene iz romske zajednice kao rezultat saradnje sa privatnim poslovnim sektorom.
Advancing Together je partnerska organizacija UNHCR Kosovo