( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) held today an introductory meeting with the Deputy Prime Minister of Kosovo Mrs. Emilija Redžepi, who is also in charge of Minority and Human Rights Issues
Mrs. Redžepi was briefed on our work in promoting the values of equality, inclusiveness and diversity for all individuals and groups regardless of their ethnic, religious and social background, ensuring the effective implementation of the legal framework, the development / improvement of legislation that protects the rights of communities as well as the reintegration of returnees and internally displaced persons.
We discussed and advocated with Ms. Redžepi on the need for a strategic legislative initiative taken by the Government of Kosovo to ensure equality, inclusion and greater participation of all communities in all areas of life, such as access to property, employment, education and health, especially of more marginalized communities such as the Roma, Ashkali and Egyptian communities. We also stressed that this legislative initiative would combat anti-Gypsyism as well as other elements of discrimination against these groups.
Deputy Prime Minister Redžepi promised to provide maximum support and work to promote and protect these values.

———————————————————-

Advancing Together (AT) zhvilloi sot një takim njoftues me Zëvendës Kryeministren e Kosovës Znj. Emilija Redžepi, e cila është njëherit edhe përgjegjëse për Çështje të Pakicave dhe të Drejtave të njeriut
Znj. Redžepi u njoftua për së afërmi me punën tonë në promovimin e vlerave të barazisë, gjithë-përfshirjes dhe diversitetit për të gjithë individët dhe grupet, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, fetare e shoqërore, sigurimin e zbatimit efektiv të kornizës ligjore, zhvillimit/përmirësimit të legjislacionit që mbron të drejtat e komuniteteve si dhe ri-integrimin e personave të kthyer dhe të zhvendosur brenda vendit.
Ne diskutuam dhe avokuam me znj. Redžepi lidhur me nevojën e ndërmarrjes së një nisme legjislative strategjike nga Qeveria e Kosovës për të siguruar barazi, përfshirje dhe pjesëmarrje më të madhe të të gjitha komuniteteve në të gjithat sferat jetësore, si qasja në pronë, punësim, edukim dhe shëndetësi, e sidomos të komuniteteve më të margjinalizuara siç janë komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Po ashtu ne theksuam se kjo nismë legjislative do të luftonte antixhipsizmin si dhe elemente të tjera të diskriminimit ndaj këtyre grupeve.
Zëvendës Kryeministrja Redžepi premtoi se do të ofrojë përkrahje maksimale dhe do punojë në promovimin dhe mbrojtjen e këtyre vlerave.

———————————————————-

Advancing Together (AT) je danas održao jedan uvodni sastanak sa Zamenicom Premijera Kosova gđom. Emilija Redžepi, koja je takođe zadužena i za Pitanja Manjina i Ljudskih Prava.
Gospođa. Redžepi je bila izbliza upoznata sa našim radom u promovisanju vrednosti jednakosti, sveobuhvatnost i raznolikost za sve pojedince i grupe, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, versku ili socijalnu, osiguravajući efikasnu primenu zakonskog okvira, razvoj/ unapređenje zakonodavstva koje štiti prava zajednica, kao i reintegraciju povratnika i interno raseljenih lica.
Razgovarali smo i avocirali sa gđom. Redžepi o potrebi da vlada Kosova preduzme stratešku zakonodavnu inicijativu kako bi se osigurala jednakost i veće učešće svih zajednica u svim sferama života, kao što su pristup imovini, zapošljavanju, obrazovanju i zdravstvu, a posebno marginalizovanijim zajednicama poput zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Takođe smo naglasili da će se ova zakonodavna inicijativa boriti protiv antigipsizma, kao i protiv drugih elemenata diskriminacije ovih grupa.
Potpredsednik vlade Redžepi obećao je da će pružiti maksimalnu podršku i raditi na promociji i zaštiti ovih vrednosti.