( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT), UNHCR’s partner organization, in collaboration with the Free Legal Aid Agency (FLAA) held the first regional meeting regarding institutional strengthening and coordination in the provision of free legal aid to returnees and internally displaced persons.
Participants in the meeting were representatives from the Municipal Offices for Communities and Returns, Units for Human Rights and Center for Social Work from the municipalities of Mitrovicë/ Mitrovica, Vushtrri/ Vučitrn, Skenderaj/Srbica, Zubin Potok, Zveçan/ Zvečan, Leposavic/Leposavićas well as representatives from the Ministry for Communities and Returns.
Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR-së, në bashkëpunim me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF) mbajtën takimin rajonal të radhës lidhur me fuqizimin dhe kordinimin institucional në ofrimin e ndihmës juridike falas për të kthyerit dhe të zhvendosurit brenda vendit.
Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim, Njësitë për të drejtat e njeriut dhe Qendra për punë Sociale nga komunat e Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavic si dhe përfaqësuesit nga Ministria për Komunitete dhe Kthim.
Advancing Together (AT), UNHCR’s partner organization, in collaboration with the Free Legal Aid Agency (FLAA) held the first regional meeting regarding institutional strengthening and coordination in the provision of free legal aid to returnees and internally displaced persons.
Participants in the meeting were representatives from the Municipal Offices for Communities and Returns, Units for Human Rights and Center for Social Work from the municipalities of Mitrovicë/ Mitrovica, Vushtrri/ Vučitrn, Skenderaj/Srbica, Zubin Potok, Zveçan/ Zvečan, Leposavic/Leposavićas well as representatives from the Ministry for Communities and Returns.