( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR, in cooperation with the Free Legal Aid Agency (FLAA) held the next meeting with members of the Roma and Ashkali communities in the municipality of Obiliq/Obilić.

The purpose of the meeting was to “Increasing awareness about the services of the Free Legal Aid Agency (FLAA)”. The participants were introduced to the services offered by this agency, the criteria and procedures for obtaining the free legal aid.

—————————————————

Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR-së, në bashkëpunim me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF) mbajtën takimin e radhës me pjesëtarët e komuniteteve rom dhe ashkali në komunën e Obiliqit.

Qëllimi i takimit ishte “Rritja e ndërgjegjësimit për shërbimet e Agjencisë së Ndihmës Juridike Falas (ANJF)”. Pjesëmarrësit u njohën me shërbimet që ofron kjo agjenci, kriteret dhe procedurat për të përfituar ndihmën juridike falas.

—————————————————
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, u saradnji sa Agencijom za besplatnu pravnu pomoć (ABPP) održali su sledeći sastanak sa pripadnicima romske i aškalijske zajednice u opštini Obilić.
Cilj sastanka bio je „Podizanje svesti o uslugama Agencije za besplatnu pravnu pomoć (ABPP). Učesnici su se upoznali sa uslugama koje nudi ova agencija, kriterijumima i procedurama za dobijanje besplatne pravne pomoći.