( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.orgToday, organization “Advancing Together” (AT), in coordination with the Municipal Emergency Commission for the Prevention of COVID-19 Spreading, in Mitrovicë/Mitrovica South – Directorate for European Integration and Social Welfare, has delivered 50 food packages and hygienic kits to most vulnerable Roma and Ashkali communities in settlement Roma Mahalla, enabled through the financial support of the German Embassy in Kosovo.
AT together with UNHCR continues with advocacy interventions and coordination with the humanitarian community for support of most vulnerable communities those in need during COVID-19 virus pandemic and on this occasion, is grateful to the German Embassy for the assistance and funding of this donation that has enabled the improvement of their aggravated conditions in this pandemic situation.
.

#AdvancingTogether
German Embassy Pristina
UNHCR Kosovo
#StayHome
#Covid19Sot, organizata “Advancing Together” (AT), ne koordinim me Shtabin Komunal për Parandalimin e Virusit COVID-19 në Mitrovicën e Jugut – Drejtorinë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale, ka shpërndarë 50 pako ushqimore dhe komplete higjeno-sanitare për komunitetet më të cenueshme Rom dhe Ashkali në vendbanimin Mëhalla e Romëve, të mundësuar nga mbështetja financiare e Ambasadës Gjermane në Kosovë.
AT së bashku me UNHCR, vazhdon me ndërmjetësim dhe koordinimin me komunitetin humanitar për mbështetjen e të gjitha komuniteteve të cenueshme dhe në nevojë gjate pandemisë së virusit COVID-19 dhe me këtë rast, falënderon Ambasadën Gjermane për ndihmën dhe financimin e këtij donacioni që ka mundësuar përmirësimin e gjendjes së tyre të rënduar në këtë kohë pandemie.

Danas je organizacija „Advancing Together“(AT), u koordinaciji sa Opštinskim Štabom za Prevenciju Virusa COVID-19 u Južnoj Mitrovici – Direkcije za Evropske Integracije i Socijalno Blagostanje, je podelio 50 prehrambenih paketa i higijensko-sanitarnih setova za najugroženije zajednice Roma i Aškalije u naselju Roma Mahalla, omogućeno finansijskom podrškom Nemačke Ambasade na Kosovu.
AT zajedno sa UNHCR nastavlja sa zagovaračkim intervencijama i koordinacijom sa humanitarnom zajednicom radi podrške najugroženijim zajednicama koje su u potrebi tokom pandemije virusa COVID-19 i ovom prilikom, zahvaljuje se Nemačkoj Ambasadi na pomoći i finansiranju ove donacije koja je omogućila poboljšanje njihovog pogoršanog stanja u ovo vreme pandemije.