( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together – AT, in the framework of the project implemented in cooperation with the project “Affordable and Quality Health Care” ( AQH Project ) funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented by Swiss TPH, organized two sessions for awareness-raising, information, education, and counseling regarding the prevention and better control of hypertension in village Ngucat as well as diabetes in the village of Temeqinë/Temećina, Malishevë/Mališevo municipality.
The sessions were led by professional medical staff from the Main Family Medicine Center (MFMC) in Malishevë/Mališevo attended by 20 participants in the village Ngucat and 22 in Temeqinë/Temećina, all members of the Albanian community. The sessions were interactive and the participants showed great interest for these topics, primarily because it has been proven how difficult it is to fight these diseases for patients suffering from them.
Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH)
—————————————————-

Organizata Advancing Together – AT, në kuadër të projektit që zbatohet në bashkëpunim me projektin “Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor” ( AQH Project ) financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe që zbatohet nga Swiss TPH, organizoi dy sesione për ngritje të vetëdijes, informim, edukim dhe këshillim lidhur me parandalimin dhe kontrollin më të mirë të hipertensionit në fshatin Ngucat, si dhe diabetit në fshatin Temeqinë, komuna e Malishevës.

Sesionet u drejtuan nga stafi profesional mjekësor nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Malishevë, ku morën pjesë 20 pjesëmarrës në fshatin Ngucat si dhe 22 në Temeqinë, të gjithë pjesëtarë të komunitetit shqiptar.
Sesionet ishin interaktive dhe pjesëmarrësit treguan interes të madh për këto tema, kryesisht sepse është provuar se sa e vështirë është lufta me këto sëmundje për pacientët që i vuajnë ato.
—————————————————-
Advancing Together- AT, u okviru projekta koji se sprovodi u saradnji sa projektom „Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita“ ( AQH Project ) koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi švajcarski TPH, organizovao je dve sesije za podizanje svesti, informisanje, obrazovanje i savetovanje u vezi sa prevencijom i boljom kontrolom hipertenzije u selo Ngucat, kao i dijabetes u selu Temećina, opština Mališevo.
Sesije je vodilo profesionalno medicinsko osoblje Glavnog Centra Porodične Medicine (GCPM) opštine Mališevo, kome su prisustvovali 20 učesnika u selo Ngucat kao i 22 u Temećini, svi članovi albanske zajednice. Sesije su bile interaktivne i učesnici su pokazali veliko interesovanje za ove teme, pretežno zato što je dokazano koliko je teško boriti se protiv ovih bolesti za pacijente koji pate od njih.