( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together – (AT) in the municipality of #Peja/ #Peć, organized an informative and motivational meeting with women from the Roma, Ashkali and Egyptian communities regarding the importance of active participation in the labor market, as well as building their professional skills and capacities, through various trainings in the most demanded industries in the labor market. At this meeting, was also discussed the importance of employment offices, start-up grants available for small and medium enterprises, as well as the need for their economic empowerment in society, through active participation in socio-economic life.

Advancing Together – (AT) në komunën e #Pejës, ka organizuar një takim informues dhe motivues, me gratë e komuniteteve Rome, Ashkalike dhe Egjiptiane, në lidhje me rëndësinë e pjesëmarrjes aktive në tregun e punës, si dhe ngritjen e shkathtësive dhe kapaciteteve të tyre profesionale, përmes trajnimeve të ndryshme në industritë më të kërkuara në tregun e punës. Në këtë takim, gjithashtu u diskutua edhe për rëndësinë e Zyrave të Punësimit, grantet në dispozicion për bizneset e vogla dhe të mesme, si dhe për nevojën e fuqizimit ekonomik të tyre në shoqëri, përmes pjesëmarrjes aktive në jetën socio-ekonomike.

“Advancing Together – (AT) u opštini #Peć, organizovao je informativni i motivacioni sastanak sa ženama iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u vezi sa značajem aktivnog učešća na tržištu rada, kao i izgradnje njihovih profesionalnih veština i kapaciteta, kroz razne obuke u najtraženijim granama na tržištu rada. Na ovom sastanku razgovarano je i o značaju zavoda za zapošljavanje, start-up grantove dostupne za mala i srednja preduzeca, kao i potrebi njihovog ekonomskog osnaživanja u društvu, kroz aktivno učešće u društveno-ekonomskom životu.