( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT), a UNHCR partner organization, is assisting the Municipal Working Groups in Klinë/a and Gjakova/Djakovica to develop and draft Concept Papers that aim to provide durable housing solutions for returnees and internally displaced persons, and creation of employment opportunities and socio-economic integration.

Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR-së, po ndihmon Grupet Punuese komunale në Klinë dhe Gjakovë, në zhvillimin dhe hartimin e Koncept Dokumenteve të cilat kanë për qëllim të ofrojnë zgjidhje të qëndrueshme të banimit për të kthyerit dhe personat e zhvendosur brenda vendit,  dhe krijimin e mundësive për punësim dhe integrim socio-ekonomik.

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, pomaže opštinskim radnim grupama u Klini i Đakovici da razviju i izrade koncept dokumente koji imaju za cilj pružanje održivih stambenih rešenja za povratnike i interno raseljena lica u zemlji i stvaraju mogućnosti za zapošljavanje i socijalno -ekonomska integracija.