( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

A Roma woman returnee from Northern Macedonia who now lives in Gjilan / Gnjilane, is pleased to have received the vaccine against Covid19. Her family has faced many health issues since their return in 2018 but their situation worsened further after the pandemic situation.
She is happy now after the vaccination as she, her family and her community will be safer and healthier and will contribute to the reopening of schools and economy.
“Now I’m relieved, I feel protected.” My family and community is safer now. We should all get the vaccine without any guess and not trust the prejudices about the vaccine, because I got it and feel very good “.
Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR in Kosovo is helping all returnees and IDPs to get access to accurate information and is raising awareness on the importance of immunization.

——————————————————————

Një grua Rome e kthyer nga Maqedonia Veriore, e cila tani jeton në Gjilan, ndihet e kënaqur që mori  vaksinën kundër Covid19. Familja e saj është përballur me shumë çështje shëndetësore që nga kthimi i tyre në vitin 2018, por situata e tyre u përkeqësua edhe më tej pas situatës pandemike.
Ajo është e lumtur tani pas vaksinimit pasi që ajo, familja dhe komuniteti i saj do të jenë më të sigurt dhe të shëndoshë dhe kjo do të kontribuojë në rihapjen e shkollave dhe ekonomisë.
“Tani jam e lehtësuar, ndihem e mbrojtur.” Familja dhe kumuniteti im është më e sigurt tani. Të gjithë duhet të marrim vaksinën pa ndonjë hamendje dhe të mos ju besojnë paragjykimeve për vaksinën, sepse unë e mora dhe ndjehem shumë mirë”.
Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR-së në Kosovë, po ndihmon të gjithë të kthyerit dhe personat e zhvendosur brenda vendit, të kenë qasje në informacione të sakta dhe në rritjen e vetëdijes për rëndësinë e imunizimit.

——————————————————————

Romkinja koja se vratila iz severne Makedonije, a koja sada živi u Gnjilane, zadovoljna je što je primila vakcinu protiv Covid19. Njena porodica se suočila sa mnogim zdravstvenim problemima od povratka 2018. godine, ali se njihova situacija dodatno pogoršala nakon pandemijske situacije.
Sada je srećna nakon vakcinacije jer će ona, njena porodica i njena zajednica biti sigurniji i zdraviji i doprineće ponovnom otvaranju škola i privrede.
„Sada mi je laknulo, osećam se zaštićeno. Moja porodica i zajednica su sada sigurniji. Svi bismo trebali dobiti vakcinu bez ikakvih nagađanja i ne verovati predrasudama o vakcini. Dobila sam vakcinu i osećam se veoma dobro.”
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR-a na Kosovu, pomaže svim povratnicima i interno raseljenim licima da dobiju pristup tačnim informacijama i podižu svest o značaju imunizacije.