( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo, met with Mr. Pleruat Fazlija – Human Resources Manager at Comodita Company – based in Gjakova as part of advocacy activities with the private sector. Forms and opportunities for cooperation were discussed for a greater possible inclusion of returnees and internally displaced persons from the community groups, especially Roma, Ashkali and Egyptians in the employment and socio-economic empowerment.
———————————-
Advancing Together (AT), organizatë partnerë e UNHCR Kosovo, u takua me z.Pleurat Fazlija – Menaxher i Burimeve Njerëzore në Kompaninë Comodita – me bazë në Gjakovë, si pjesë e aktiviteteve avokuese me sektorin privat. U diskutuan format dhe mundësitë e bashkëpunimit për përfshirjen sa më të madhe të personave të kthyer dhe të zhvendosur brenda vendit nga radhët e komuniteve, sidomos atyre Rom, Ashkali dhe Egjiptian në punësim dhe fuqizimin e tyre socio-ekonomik.
———————————-
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, sastala se sa gosp.Pleurat Fazlija – menadžerom ljudskih resursa u kompaniji Comodita – sa sedištem u Đakovici, u okviru aktivnosti avociranja sa privatnom sektoru. Razgovarano je o oblicima i mogućnostima saradnje u vezi što većeg uključivanja povratnika i interno raseljenih lica iz grupa zajednice, posebno Roma, Aškalija i Egipćana u zapošljavanje i njihovo društveno-ekonomsko osnaživanje.