( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) organized today a virtual meeting with the 
Community Advocacy Network to jointly discuss the activities that are 
to be implemented through the United Nations Project COVID-19 MPTF
(Multi-Partner Trust Fund), which aims to support Persons of care as
well as other marginalized categories of the population that are
particularly vulnerable and are disproportionately affected by the
COVID-19 pandemic.

Community Advocates expressed their willingness to continue working
together in support of the actions envisaged for the Persons we care for
through the MPTP Project.

Advancing Together (AT) organizoi sot një takim virtual me Rrjetin e
Avokatëve të Komuniteteve për të diskutuar bashkërisht aktivitetet që do
të zbatohen përmes Projektit të Kombeve te Bashkuara COVID-19
MPTF(Multi-Partner Trust Fund), i cili synon të mbështesë Personat nën
përkujdesje si dhe kategoritë e tjera të margjinalizuara të popullatës
që janë veçanërisht  të cenueshme dhe të cilat janë prekur në mënyrë
jo-proporcionale nga pandemia COVID-19.

Avokatët e Komunitetit treguan gatishmërinë e tyre për të vazhduar punën
së bashku punen në mbështetje të veprimeve të parashikuara për Personat
nën përkujdesje përmes Projektit MPTP.

Advancing Together (AT) je organizovao danas virtualni sastanak s Mrežom
zagovarnika zajednica kako bi razgovarali o aktivnostima koje će se
sprovesti kroz Projekt Ujedinjenih Nacija COVID-19 MPTF (Multi-Partner
Trust Fund),čiji je cilj pružanje podrške osobama o kojima brinemo kao i
drugim marginalizovanim kategorijama stanovništva koje su posebno
ranjive i na koje disproporcionalno utiče pandemija COVID-19.

Zagovornici zajednica izrazili su spremnost da zajedno rade u podršci
aktivnostima predviđenim za osobe pod našom brigom kroz MPTF projekat.