( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT), partner organization of UNHCR, in Family Medicine Centers in the villages Vitomiricë/ Vitomirica, Pejë/Peć municipality and Gurrakoc/Đurakovac, Istog/Istok municipality, distributed, in each, seven (7) personal protective clothing and 300 gloves for medical staff in these centers. Health workers of these two centers, where medical services are mainly sought by non-majority communities, returnees and IDPs, expressed gratitude and appreciation for providing this much-needed donation at this time of the pandemic and expressed their readiness, as before, to continue to provide health services to all patients, regardless of their ethnic, cultural, religious or linguistic identity. This donation was made possible by the Unicef Kosovo Programme, through UNHCR Kosovo, and implemented by its partner organization Advancing Together – AT.

“Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it, në Qendrat e Mjekësisë Familjare në fshatin Vitomiricë, komuna e Pejës dhe Gurrakoc, komuna e Istogut, ka bërë shpërndarjen, në secilën, nga shtatë (7) veshje mbrojtëse personale dhe 300 doreza, për personelin mjekësor në këto qendra. Punëtorët shëndetësorë të këtyre dy qendrave, ku shërbimet mjekësore i kërkojnë kryesisht komunitetet jo-shumicë, të kthyerit dhe ata të zhvendosur brenda vendit, shprehën mirënjohje dhe falënderim për ofrimin e këtij donacioni shumë të nevojshëm në këtë kohë pandemie, dhe shprehën gatishmërinë e tyre, si deri më tani, për vazhdimin e ofrimit të shërbimeve, të gjithë pacientëve, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, kulturore, fetare apo gjuhësore.Ky donacion është mundësuar nga Unicef Kosovo Programme, përmes UNHCR Kosovo dhe zbatohet nga organizata partnere e saj Advancing Together – AT.

„Advancing Together“ (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, u Centrima Porodične Medicine u selu Vitomirica, opština Peć i Đurakovac, opština Istok, podelila je, u svakom, po sedam (7) lične zaštitne opreme i 300 rukavice za medicinsko osoblje u ovim centrima.Zdravstveni radnici ova dva centra, gde medicinske usluge uglavnom traže nevećinske zajednice, povratnici i interno raseljena lica, izrazili su zahvalnost i uvažavanje za pružanje toliko potrebne donacije u ovo vreme pandemije i izrazili spremnost, kao i do sada, da nastave da pružaju usluge svim pacijentima, bez obzira na njihov etnički, kulturni, verski ili jezički identitet.Ovu donaciju omogućio je Unicef Kosovo Programme, preko UNHCR Kosovo, a sprovodi ga partnerska organizacija Advancing Together – AT.