( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT), partner organization of UNHCR, in Main Family Medicine Center in Fushë Kosovë/Kosovo Polje municipality, distributed six (6) protective clothing and 400 gloves to the medical staff at this center. Health workers of this center, where medical services are mainly sought by non-majority communities, returnees and IDPs, expressed gratitude and appreciation for providing this much-needed donation at this pandemic time and expressed their readiness, to continue to provide health services to all patients, regardless of their ethnic, cultural, religious or linguistic identity.
This donation was made possible by the Unicef Kosovo Programme, through UNHCR Kosovo and implemented by its partner organization Advancing Together – AT.

Advancing Together – AT, organizatë partnere e UNHCR-it, në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Fushë Kosovë, ka bërë shpërndarjen e gjashtë (6) veshjeve mbrojtëse personale dhe 400 dorëzave, për personelin mjekësor në këtë qendër. Punëtorët shëndetësorë të kësaj qendre, ku shërbimet mjekësore i kërkojnë kryesisht komunitetet jo-shumicë, të kthyerit dhe ata të zhvendosur brenda vendit, shprehën mirënjohje dhe falënderim për ofrimin e këtij donacioni shumë të nevojshëm në këtë kohë pandemie dhe shprehën gatishmërinë e tyre, për vazhdimin e ofrimit të shërbimeve mjekësore për të gjithë pacientët, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, kulturore, fetare apo gjuhësore.
Ky donacion është mundësuar nga Unicef Kosovo Programme, përmes UNHCR Kosovo dhe zbatohet nga organizata partnere e saj Advancing Together – AT.

„Advancing Together“ (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, u Glavni centar porodične medicine u Kosovo Polje, je distribuirao šest (6) zaštitne odeće i 400 rukavica za medicinsko osoblje u ovom centru. Zdravstveni radnici ovog centra, gde medicinske usluge uglavnom traže nevećinske zajednice, povratnici i interno raseljena lica, izrazili su zahvalnost i uvažavanje za pružanje toliko potrebne donacije u ovo vreme pandemije i izrazili spremnost, da nastave da pružaju usluge svim pacijentima, bez obzira na njihov etnički, kulturni, verski ili jezički identitet.
Ovu donaciju omogućio je Unicef Kosovo Programme, preko UNHCR Kosovo a sprovodi ga partnerska organizacija Advancing Together – AT.