( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
“Advancing Together” (AT) partner organization of UNHCR Kosovo, met with the new Deputy Mayor of the municipality of South Mitrovicë/Mitrovica to address issues related to the promotion of the rights of communities, as well as returnees and displaced persons in this municipality.
The Deputy Mayor emphasized his full support in addressing all issues in order to improve their socio-economic situation and access to rights and services.
—————————————————
“Advancing Together” (AT) organizatë partnere e UNHCR Kosovo, u takua me Nënkryetarin e ri të Komunës së Mitrovicës Jugore për të adresuar çështje të cilat lidhen me promovimin e të drejtave të komuniteteve, si dhe personave të kthyer dhe të zhvendosur në këtë komunë.
Nënkryetari i Komunës, theksoi përkrahjen e tij të plotë në adresimin e të gjitha çështjeve me qëllim të përmirësimit te gjendjes se tyre socio-ekonomike dhe qasjes në të drejta dhe shërbime.
—————————————————
„Advancing Together“ (AT) partnerska organizacija UNHCR Kosovo, se sastao sa novim zamenikom gradonačelnika opštine Južna Mitrovica gde se raspravljalo o rešavanje pitanja vezanih za unapređenjem prava zajednica, kao i povratnika i raseljenih lica u ovoj opštini.
Zamenik gradonačelnika je istakao punu podršku u rešavanju svih pitanja u cilju poboljšanja njihove socio-ekonomske situacije i pristup pravima i uslugama.