( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT), partner organization of UNHCR organized a virtual inter-municipal informative session with Serb returnees, agricultural farmers, from Kamenicë/Kamenica, Gjilan/Gnjilane, Klinë/Klina and Istog/Istok. At the meeting also participated Deputy Mayor for Communities in municipality of Kamenicë/Kamenica and municipal Office for Communities and Return at the same time member of Municipal Emergency Commission in Klinë/Klina municipality. The aim of the meeting was to inform farmers on the procedures related to the obtaining Certificate of free movement, for performing agricultural work during the restriction of movements due to COVID-19 pandemic. On the initiative of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, farmers can freely move for needs of performing agricultural works from 06 until 20:00h. Requirements for free movement of farmers and template of the certificate are published on the web site of the Ministry.
#AdvancingTogether
UNHCR Kosovo
#WithRefugees
#EveryoneCounts.

Advancing Together” (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, je organizovao virtualni međuopštinski informativni sastanak sa srpskim povratnicima, poljoprivrednicima, iz Kamenice, Gjilana, Kline i Istoka. Zamenik gradonačelnika za zajednice u opštini Kamenica i predstavnik Opštinske Kancelarije za Zajednice i Povratak u Klini, ujedno i član Opštinskog kriznog štaba, su takođe učestvovali u ovaj sastanak. Cilj sastanka bio je upoznavanje poljoprivrednika sa postupkom vezanim za dobijanje potvrde o slobodnom kretanju, radi obavljanja poljoprivrednih poslova za vreme ograničenja kretanja prouzrokovanom pandemijom COVID-19. Na inicijativu Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, poljoprivrednici se mogu slobodno kretati za potrebe izvođenja poljoprivrednih radova u period od 06 do 20 00h. Uslovi za slobodno kretanje poljoprivrednika i formular ovog sertifikata objavljeni su na web stranici Ministarstva.

“Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it organizoi një seancë informative virtuale ndër-komunale me të kthyerit serbë, fermerë bujqësorë, nga Kamenica, Gjilani, Klina dhe Istogu. Në këtë takim gjithashtu morën pjesë edhe Nënkryetari i Komunës për Komunitete në komunën e Kamenicës si dhe përfaqësuesi i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim në të njëjtën kohë edhe anëtar i Komisionit Komunal për Emergjenca, në komunën e Klinës.
Qëllimi i takimit ishte të informojë fermerët për procedurat në lidhje me marrjen e Certifikatës së lëvizjes së lirë, për kryerjen e punëve bujqësore gjatë kufizimit të lëvizjeve për shkak të pandemisë COVID-19. Me iniciativën e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, fermerët mund të lëvizin lirshëm për nevoja të kryerjes së punëve bujqësore nga ora 06 – 20:00. Kërkesat për lëvizje të lirë të fermerëve dhe modeli i certifikatës janë të publikuara në ueb-faqe të Ministrisë.