( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

!“Advancing Together” (AT), partner organization of #UNHCR, through the project “Multi-Partner Trust Fund” (MPTF) in response of United Nations Organizations (UNO) to recovery from #COVID19, has commenced with implementation of professional vocational training for non-majority communities, returnees and IDPs, in order to improve their economic situation, social inclusion and easier reintegration into society. This project, which has started with the beneficiaries from Prishtinë/Pristina and Mitrovicë/Mitrovica municipalities, aims to build the professional capacities of returnees and IDPs in the field of tailoring, enabling them to acquire professional knowledge and skills in this field, in order to have access to rights and easier integration into active measures of the labor market and greater employment opportunities in these professions. GOOD LUCK!

“Advancing Together” (AT), organizatë partnere e #UNHCR, përmes projektit “Fondi i Mirëbesimit të Multi- Partnerëve” #FMMP si përgjigje e Organizatave të Kombeve të Bashkuara (OKB) për rimëkëmbje nga #COVID19, ka filluar me zbatimin e trajnimeve në fushën e aftësimit profesional të komuniteteve jo-shumicë, atyre të kthyer dhe të zhvendosur, me qëllim të përmirësimit të gjendjes ekonomike, përfshirjes sociale si dhe ri- integrimit të tyre sa më të lehtë në shoqëri. Ky projekt, që ka filluar me përfitueset nga komunat Prishtinë dhe Mitrovicë, synon aftësimin profesional për të kthyerit dhe të zhvendosurit në fushën e rrobaqepësisë, duke iu mundësuar të fitojnë njohuri dhe shkathtësi profesionale në këtë lëmi, në mënyrë që ata të kenë qasje në të drejta dhe integrim sa më të lehtë në masat aktive të tregut të punës dhe mundësi më të mëdha punësimi në këto profesione. SHUMË SUKSESE!

„Advancing Together“ (AT), partnerska organizacija #UNHCR-a, kroz projekat “Multi-Partnerski Poverinički Fond #MPTF kao odgovor Organizacija Ujedinjenih Nacija (OUN) za oporavak nakon #KOVID19, je započela sa sprovođenjem obuka iz oblasti stručnog osposobljavanja nevećinskih zajednica, povratnika i raseljenih lica, u cilju poboljšanja njihove ekonomske situacije, socijalne inkluzije i njihovo laku reintegraciju u društvo. Ovaj projekat koji je započeo sa korisnicima iz opština Priština i Mitrovica ima za cilj stručno usavršavanje za povratnike i interno raseljena lica u oblasti krojenja, kako bi im se omogućilo da steknu profesionalna znanja i veštine iz ove oblasti, i imali što lakši pristup pravima i integraciju u aktivne mere tržišta rada i veće mogućnosti zapošljavanja u ovim profesijama. PUNO USPEHA