( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org


Advancing Together (AT) staff today held their following virtual meeting. In the meeting was discussed the current situation with the Coronavirus (Covid-19), exploring new opportunities in terms of providing services to everyone, especially people and families living in vulnerable conditions, through monitoring and advocacy with all relevant actors.
It was stressed the need for a primary focus on monitoring and reporting on the situation in the field of human rights violations, the advocacy process for inclusiveness in the assistance lists of persons targeted by AT programs and projects, and the strategic planning aspect of future projects/programs.
#Advancing Together – AT
#RriNshpi
#OstaniKodKuće
#StayHome
#BeshKhere

Stafi punues i organizatës “Advancing Together” (AT), sot ka zhvilluar takimin virtual të radhës. Në takim u diskutua rreth gjendjes aktuale me situatën Coronavirus (Covid-19), hulumtimin e mundësive të reja në aspektin e ofrimit të shërbimeve për të gjithë, posaçërisht për personat dhe familjet që jetojnë në kushte të cenueshme, përmes monitorimit dhe avokimit me të gjithë akterët relevant.
U theksua nevoja e fokusit primare në monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e gjendjes në aspektin e shkeljes së të drejtave të njeriut, procesin e avokimit për gjithë-përfshirje në listat për asistencë të personave që programi dhe projektet e AT-së kanë për synim si dhe aspekti i planifikimit strategjik i projekteve/programeve të ardhshme.

Osoblje organizacije “Advancing Together“ (AT) danas je održao svoj sledeći virtualni sastanak. Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj situaciji sa Coronavirus (Covid-19), istražujući nove mogućnosti u pogledu pružanja usluga svima, posebno ljudima i porodicama koje žive u ranjivim uslovima, putem praćenja i zagovaranja sa svim relevantnim akterima.
Naglašeno je potreba za primarnim fokusom na praćenje i izveštavanje o situaciji u pogledu kršenja ljudskih prava, proces zagovaranja za sveobuhvatnost u liste za asistenciju osobama kojima je program i projekti AT-a namenjeni, kao i aspekt strateškog planiranja budućih projekta/programa.