( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
With the aim of improving the livelihood of communities, Advancing Together (AT), through the Project “Be My Partner for Welfare”, financed by UNMIK, implemented 4 subprojects, namely:
– Supplying the “Culture Center” with sound equipment and a projector, and benches for the park in the village of Kishnicë/Kišnica
– Supplying the “Center for additional learning” in Gracanica with digital equipment
– Removal of illegal landfills on the territory of the municipality of Gracanica
– Supplying the “Center Romani Initiative Hak” in Preoc/e with digital and sports equipment, and classroom furniture
During the field visit, the Mayor of the municipality of Gracanica, Mrs. Ljiljana Šubarić and Deputy Mayor for Communities Mr. Leutrim Ajeti expressed their willingness to cooperate with AT on any issue of common interest, in particular for the rights and inclusion of all communities. In addition, present during the visits were the municipal Director for Education and the Director of the Department of Public Service of the municipality of Gracanica, UNMIK representatives, community representatives and AT staff.
The sub-projects implemented in the municipality of Graçanica aim to promote the cultural-artistic and sports activities of young people, communication and socialization between members of different communities, and building up their skills in using different platforms and applications through digital devices, while the sub-project for the removal of illegal landfills aims to increase the well-being of all communities by enabling a healthier environment and increasing awareness of environmental protection. Community members of the municipality of Gracanica welcomed the support offered through the Project “Be My Partner for Welfare”.
Me qëllim të përmirësimit të mirëqenies së komuniteteve, Advancing Together (AT), përmes Projektit “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”, financuar nga UNMIK, ka implementuar 4 nënprojekte, përkatësisht:
– Furnizimi me pajisje të zërimit dhe projektor për “Shtëpinë e Kulturës” dhe ulëse për parkun në fshatin Kishnicë
– Furnizimi me pajisje elektronike për “Qendrën për mësimdhënie shtesë” në Graçanicë
– Largimi i deponive ilegale në territorin e komunës së Graçanicës
– Furnizimi me pajisje të TI dhe sportive, dhe inventar shkollor për “Qendrën Romani Iniciativa Hak” në Preoc.
Gjatë vizitës në terren, të pranishëm ishin kryetarja e komunës së Graçanicës znj. Ljiljana Šubarić dhe nënkryetari për komunitete z. Leutrim Ajeti të cilët shprehën gatishmërinë për të bashkëpunuar me AT-në për çdo çështje me interes të përbashkët, në veçanti për të drejtat dhe gjithë përfshirjen e komuniteteve. Gjithashtu, në këto vizita morën pjesë drejtoresha komunale për arsim dhe drejtori për shërbime publike të komunës së Graçanicës, përfaqësues të UNMIK, përfaqësues të komunitetit dhe stafi i AT-së.
Nënprojektet e implementuara në komunën e Graçanicës kanë për qëllim promovimin e aktiviteteve kulturore-artistike dhe sportive të të rinjve, komunikimin dhe socializimin mes pjesëtareve të komuniteteve të ndryshme, dhe zhvillimin e aftësive të tyre në përdorimin platformave dhe aplikacioneve të ndryshme përmes pajisjeve digjitale, ndërsa nënprojekti për largimin e deponive ilegale synon rritjen e mirëqenies së të gjitha komuniteteve duke mundësuar një ambient më të pastër dhe rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit. Pjesëtaret e komuniteteve të komunës së Graçanicës mirëpritën mbështetjen e ofruar përmes Projektit “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”.
U cilju poboljšanja života zajednica, Advancing Together (AT), kroz projekat „Budi Moj Partner za Blagostanje“, koji finansira UNMIK, realizovao je 4 podprojekta, i to:
– Snabdevanje „Centra za kulturu“ sa ozvučenjem i projektora, i klupe za park u selu Kišnica
– Snabdevanje „Centra za dodatno učenje” u Gračanici digitalnom opremom
– Uklanjanje divljih deponija na teritoriji opštine Gračanica
– Snabdevanje „Centra Romani Iniciativa Hak “ u Preoce digitalnom i sportskom opremom i nameštajem za učionice
Tokom terenske posete, predsednica opštine Gračanice, gđa Ljiljana Šubarić i potpredsednik za zajednice g. Leutrim Ajeti izrazili su spremnost da sarađuju sa AT po bilo kom pitanju od zajedničkog interesa, a posebno za prava i uključivanje svih zajednica. Tokom posete su bili prisutni opštinski direktor za Obrazovanje i direktor Odeljenja za Javne Službe opštine Gračanica, predstavnici UNMIK-a, predstavnici zajednice i osoblje AT-a.
Potprojekti koji se realizuju u opštini Gračanica imaju za cilj da promovišu kulturno-umetničke i sportske aktivnosti mladih ljudi, komunikaciju i socijalizaciju između pripadnika različitih zajednica i izgrađivanje njihovih veština u korišćenju različitih platformi i aplikacija putem digitalnih uređaja, dok pod-projekat za uklanjanje divljih deponija ima za cilj povećanje blagostanja svih zajednica omogućavanjem zdravije životne sredine i povećanjem svesti o zaštiti životne sredine. Članovi zajednice opštine Gračanica pozdravili su podršku koju nudi projekat „Budi Moj Partner za Blagostanje“.