( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT), së bashku me UNHCR-in, në bashkëpunim me komunën e Istogut organizuan një takim virtual, me pjesëmarrjen e komuniteteve Shqiptar, Serb, Rom, Egjiptian dhe Ashkali nga fshati Gurrakoc/Ðurakovac. Qëllimi i takimit ishte forcimi i marrëdhënieve ndër-etnike midis të kthyerve dhe komunitetit pritës, përmes diskutimeve me interes të përbashkët dhe për të mbështetur fuqizimin e këtyre komuniteteve. Përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve theksuan nevojën për të punuar së bashku në propozime konkrete projektesh të cilat do të jenë në interes të tyre të përbashkët.

Advancing Together (AT), zajedno sa UNHCR-om, u saradnji sa opštinom Istok organizovali su jedan virtuelni sastanak, u kome su učestvovale albanske, srpske, romske, egipatske i aškalijske zajednice iz sela Ðurakovac. Svrha sastanka bila je jačanje međuetničkih odnosa između povratnika i primajuću zajednice, kroz razgovore od zajedničkog interesa i podrške potrebno ka njihovom jačanju. Predstavnici sviju zajednica naglasili su potrebu da zajedno rade na konkretnim projektnim-predlozima koji će biti u njihovom zajedničkom interesu.

Advancing Together (AT), together with UNHCR, in cooperation with the Istog/Istok municipality, organized a virtual meeting, which was attended by Albanian, Serbian, Roma, Egyptian and Ashkali communities from Gurrakoc/Ðurakovac village. The purpose of the meeting was to strengthen interethnic relations between returnees and the host community, through discussions of common interest and support needed to strengthen them. Representatives of all communities highlighted the need to work together on concrete project proposals that will be in their common interest.