( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT), within implementation of the Project “Be My Partner for Welfare”, financed by the United Nations Mission in Kosovo which aims to improve the well-being of communities through the implementation of community based projects, supplied the Center for Social Work in Klinë/a with electronic equipment and furniture, enabling the completion of the parent-child contact room in this center, which is visited by members of different communities. The director and staff of the Center for Social Work as well as the community welcomed the realization of this project.
Advancing Together (AT), në kuadër të zbatimit të Projektit “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”, i financuar nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë i cili ka për qëllim përmirësimin e mirëqenies së komuniteteve përmes implementimit të projekteve të bazuara në komunitet, furnizoi Qendrën për Punë Sociale në Klinë me pajisje elektronike dhe mobilje duke mundësuar kompletimin e dhomës se kontaktit prind-fëmijë në këtë qendër të cilën e vizitojnë pjesëtarë të komuniteteve të ndryshme. Drejtori dhe stafi i Qendrës për Punë Sociale si dhe komuniteti mirëpritën realizimin e këtij projekti.
Advancing Together (AT), u okviru sprovodjenja Projekta „Budi Moj Partner za Blagostanje“, koji finansira Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu koji ima za cilj da unapredi blagostanje zajednica kroz implementaciju projekata zasnovanih na zajednici, snabdela je Centar za Socijalni Rad u Klini sa elektronskom opremom i nameštajem, što omogućava dovršavanje kontakt sobe roditelj-deca u ovom centru, koju posećuju pripadnici različitih zajednica. Direktor i osoblje Centra za Socijalni Rad kao i zajednica pozdravili su realizaciju ovog projekta.