( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), within the project framework implemented in cooperation with Accessible Quality Healthcare project (AQH Project) and funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented by Swiss TPH, organized the first session on awareness raising, informing, educating and advising on the prevention and control of diabetes disease in neighborhood Sefa, Gjakova/Đakovica municipality.The session was facilitated by professional medical staff from the Main Family Medicine Center in Gjakova/Đakovica where participants from the Roma, Ashkali and Egyptian communities showed great interest in this topic and had the opportunity to learn about better prevention and control as well as the consequences of this chronic disease.

Organizata “Advancing Together” (AT), në kuadër të projektit që zbatohet në bashkëpunim me projektin “Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor” (AQH Project) financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe që zbatohet nga Swiss TPH, organizoi sesionin e parë për ngritjen e vetëdijes, informimin, edukimin dhe këshillimin lidhur me parandalimin dhe kontrollin më të mirë të Diabetit në lagjen Sefë, Komuna e Gjakovës.Sesionin e drejtoi personeli profesional mjekësor nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Gjakovë, ku pjesëmarrësit nga radhët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian treguan interesim të lartë për këtë temë dhe patën rastin të mësojnë lidhur me parandalimin dhe kontrollin më të mirë si dhe pasojat e kësaj sëmundje kronike.

Organizacija “Advancing Together” (AT), u okviru projekta koji se sprovodi u saradnji sa projektom “Kvalitetna i Dostupna Zdravstvena Zaštita” (AQH Project) finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i koji se sprovodi od strane švajcarskog TPH-a, organizovao prvu sesiju za podizanje svesti, informisanje, obrazovanje i savetovanje o prevenciji i kontroli dijabetesa u naselju Sefa, opština Đakovica.Sesija je vođena od strane stručnog medicinskog osoblja iz Glavnog Centra za Porodičnu Medicinu u Đakovici, gde su učesnici iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana pokazali veliko interesovanje za ovu temu i imali priliku da saznaju o boljoj prevenciji i kontroli kao i posledicama ove hronične bolesti.