( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT), partner organization of UNHCR Kosovo, together with community representatives and the NGO “ Përparimi Rinor i Ashkanlive të Mitrovicës..“ (PRAM) in Roma Mahalla/”Adem Voca”, Mitrovicë/a South municipality, has distributed 6000 protective masks from COVID-19.This donation was made possible after the field visit in this neighborhood, a few days ago has taken place by the UN Kosovo Team interagency and the primary needs presented, among others, by community representatives.

“Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, së bashku me përfaqësues të komuniteteve dhe OJQ-së “Përparimi Rinor i Ashkanlive të Mitrovicës.” (PRAM), në Mëhallën e Romëve/”Adem Voca”, komuna e Mitrovicës Jugore, ka bërë shpërndarjen e 6000 maskave mbrojtëse nga COVID-19.Ky donacion është mundësuar pas vizitës në këtë lagje, që para pak ditësh kishte zhvilluar ekipi ndërinstitucional i UN Kosovo Team dhe nevojave primare të paraqitura, ndër të tjerash, nga përfaqësuesit komuniteteve.

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, zajedno sa predstavnicima zajednica i NVO „ Përparimi Rinor i Ashkanlive të Mitrovicës.” (PRAM) u Romskoj Mahali/„Adem Voca“, opština Južna Mitrovica je distribuiran 6000 zaštitne maske od COVID-19.Ova donacija je omogućena nakon posete koju je u ovom naselju pre nekoliko dana imao međuinstitucionalni tim UN Kosovo Team, i primarnih potreba koje su, između ostalih, predstavljali predstavnici zajednice.