( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together has held special meetings with the Ombusperson Mr. Naim Qelaj, Deputy Minister of the Ministry for Communities and Return Mr. Gazmend Salijevic, as well as the Advisor to the Prime Minister for Community Affairs, Mrs. Elizabeth Gowing. During these meetings, AT informed them about the new project “Be my partner for well-being” that will be implemented by AT, which envisages strengthening communication between communities and authorities to address the needs of communities and to improve their access to rights and services.
The project is supported by UNMIK – United Nations Mission in Kosovo
—————————————————

Advancing Together ka zhvilluar takime të veçanta me Avokatin e Popullit z. Naim Qelaj, Zëvendës Ministrin e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim z. Gazmend Salijevic si dhe me Këshilltaren e Kryeministrit për Çështje të Komuniteteve znj. Elizabeth Gowing. Gjatë këtyre takimeve, AT i njoftoi për projektin e ri “Bëhu partneri im për mirëqenie” që do të zbatohet nga AT, i cili parasheh forcimin e komunikimit ndërmjet komuniteteve dhe autoriteteve për t’i adresuar nevojat e komuniteteve dhe për të përmirësuar çasjen e tyre në të drejta dhe shërbime.

Projekti mbështetet nga UNMIK-u.
—————————————————
Advancing Together je održao posebne sastanke sa Obdusmanom g. Naim Qelaj, zamenikom ministra Ministarstva za zajednice i povratak g. Gazmend Salijević, kao i savetnicom predsednika Vlade za pitanja zajednica gđa. Elizabeth Gowing. Tokom ovih sastanaka, AT ih je informisala o novom projektu „Budi moj partner za dobrobit“ koji će se implementirati od strane AT, koji predviđa jačanje komunikacije između zajednica i vlasti kako bi se odgovorilo na potrebe zajednica i poboljšanje njihov pristup pravima i uslugama.
Projekat je podržavan od strane UNMIK-a.