( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together has held the first meetings of the Intercommunity Forums with community and municipal representatives in Klinë/Klina and Novobërdë/Novo Brdo, where the Forums discussed the priority needs for community projects to be implemented, training needs and other topics for improving the lives of communities in these municipalities.
The project is supported by UNMIK – United Nations Mission in Kosovo

——————————————————————
Advancing Together ka zhvilluar takimet e para të Forumeve Ndërkomunitare me përfaqësuesit e komuniteteve dhe përfaqësuesve komunal në Klinë dhe në Novo Bërdë ku u diskutua për nevojat prioritare të komuniteteve, për projekte komunitare, nevojat për trajnime si dhe tema të tjera për përmirësimin e jetesës së komuniteteve në këto komuna.

Projekti mbështetet nga UNMIK-u.
——————————————————————
Advancing Together je održala prve sastanke Među-zajedničkih Foruma sa predstavnicima zajednica i predstavnicima opštine u Klini i Novom Brdu, gde se razgovaralo o prioritetnim potrebama za implementaciju projekata zajednice, potrebama za obukom i drugim temama za poboljšanje života zajednica u ovim opštinama.
Projekat je podržavan od strane UNMIK-a.