( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together held Intercommunity Forum meetings with community and municipal representatives in Novobërdë/Novo Brdo and Gjilan/Gnjilane, where the Forums discussed the priority needs for community projects to be implemented, training needs and other topics for improving the lives of communities in these municipalities.
The project is supported by UNMIK – United Nations Mission in Kosovo

Advancing Together ka zhvilluar takimet e Forumeve Ndërkomunitare me përfaqësuesit e komuniteteve dhe përfaqësuesit komunal në Novo Bërdë dhe në Gjilan ku u diskutua për nevojat prioritare të komuniteteve për projekte potenciale që do të implementohen, nevojat për trajnime si dhe tema të tjera për përmirësimin e jetesës së komuniteteve në këto komuna.

Projekti mbështetet nga UNMIK-u.

Advancing Together je održala sastanke Među-zajedničkih Foruma sa predstavnicima zajednica i predstavnicima opštine u Novom Brdu i Gnjilane, gde se razgovaralo o prioritetnim potrebama za implementaciju projekata zajednice, potrebama za obukom i drugim temama za poboljšanje života zajednica u ovim opštinama.
Projekat je podržavan od strane UNMIK-a.