( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together held the next Intercommunity Forum meeting with community and municipal representatives in Graçanicë/Gracanica municipality, where the Forum discussed the most priority needs of communities, potential community-based projects as well as training needs and other topics for improving the lives of communities in this municipality.
The project is supported by UNMIK  – United Nations Mission in Kosovo

Advancing Together ka zhvilluar takimin e radhës së Forumit Ndërkomunitar me përfaqësues të komuniteteve dhe përfaqësues komunal në Graçanicë ku u diskutua për nevojat më me prioritet të komuniteteve, për projekte potenciale me bazë në komunitet si dhe nevojat për trajnime dhe tema të tjera për përmirësimin e jetës së komuniteteve në këtë komunë.
Projekti mbështetet nga UNMIK-u.

Advancing Together je održala naredni sastanak Među-zajedničkih Foruma sa predstavnicima zajednica i predstavnicima opštine u Gracanicu gde se razgovaralo za najprioritetnije potrebe zajednica, za potencijalne projekte u zajednici, kao i potrebe za obukom i druge teme za unapređenje života zajednica u ovoj opštini
Projekat je podržavan od strane UNMIK-a.