( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
As part of the implementation of the Project “Be My Partner for Welfare”, financed by the United Nations Mission in Kosovo, with the aim of increasing the welfare and creating a safer environment for communities, Advancing Together (AT) implemented the project for the expansion of the public lighting network in the village of Pjetërq i Epërm/ Gornji Petrič in Klinë/a. Community representatives welcomed the support offered through this project which is expected to contribute to improving the level of security for the residents of this village.
Në kuadër të zbatimit të Projektit “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”, të financuar nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, me qëllim të rritjes së mirëqenies dhe krijimit të një mjedisi më të sigurt për komunitetet, Advancing Together (AT) realizoi projektin për zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik në fshatin Pjetërq i Epërm në Klinë. Përfaqësuesit e komuniteteve mirëpritën mbështetjen e ofruar përmes këtij projekti i cili pritet të kontribuojë në ngritjen e nivelit të sigurisë për banorët e këtij fshati.
U okviru realizacije Projekta „Budi Moj Partner za Blagostanje“, koji finansira Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu, sa ciljem poboljšanja blagostanja i stvaranja bezbednijeg sredine za zajednice, Advancing Together (AT) realizovala je projekat proširenje mreže javne rasvete u selu Gornji Petrič u Klini. Predstavnici zajednica pozdravili su podršku pruženu kroz ovaj projekat za koji se očekuje da doprinese poboljšanja nivoa bezbednosti za stanovnike ovog sela.