( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR, in cooperation with the Free Legal Aid Agency (FLAA) held today the next meeting with members of the Roma communities in the municipality of Gjilan/Gnjilane.
The purpose of the meeting was to “Increasing awareness about the services of the Free Legal Aid Agency (FLAA)” and participants were introduced to the services offered by this agency, the criteria and procedures for obtaining the free legal aid.

—————————————————
Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR-së, në bashkëpunim me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF) mbajti sot takimin e radhës me pjesëtarët e komunitetit rom në komunën e Gjilanit.

Qëllimi i takimit ishte “Rritja e ndërgjegjësimit për shërbimet e Agjencisë së Ndihmës Juridike Falas (ANJF)” dhe pjesëmarrësit u njohën me shërbimet që ofron kjo agjenci, kriteret dhe procedurat për të përfituar ndihmën juridike falas.
—————————————————
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, u saradnji sa Agencijom za besplatnu pravnu pomoć (ABPP) održao je danas sledeći sastanak sa pripadnicima romske zajednice u opštini Gnjilane.
Cilj sastanka bio je „Podizanje svesti o uslugama Agencije za besplatnu pravnu pomoć (ABPP) I učesnici su se upoznali sa uslugama koje nudi ova agencija, kriterijumima i procedurama za dobijanje besplatne pravne pomoći.