( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together increases efforts to enhance the capacities of central and local authorities to promote and protect the rights of communities in Kosovo.
The two-day workshop “Standards and Mechanisms for the Promotion and Protection of the Rights of Communities in Kosovo”, organized within the project “Be My Partner for Welfare”, supported and financed by UNMIK, was held on May 10-11 in Gjilan/Gnjlane where the trainer was Mr. Hilmi Jashari, human rights expert.
The workshop was opened with welcoming speeches by Mr. Alban Hyseni, Mayor of Gjilan/Gnjilane municipality, Ms. Margarethe Matic, Head of Office for Community Support in UNMIK and Mr. Bashkim Ibishi, Executive Director of Advancing Together.
Advancing Together shton përpjekjet për të zhvilluar aftësitë e autoriteteve qendrore dhe lokale, për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve në Kosovë.
Punëtoria dyditore “Standardet dhe Mekanizmat për Promovimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Komuniteteve në Kosovë”, e organizuar në kuadër të projektit “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”, mbështetur dhe financuar nga UNMIK, u mbajt me datën 10 -11 Maj në Gjilan ku trajner ishte z. Hilmi Jashari, ekspert i të drejtave të njeriut.
Punëtoria u hap me fjalën hyrëse nga z. Alban Hyseni, Kryetar i Komunës së Gjilanit, znj. Margarethe Matic, Drejtore e Zyrës për Përkrahje Komuniteteve në UNMIK dhe z. Bashkim Ibishi, Drejtor Ekzekutiv I Advancing Together.
Advancing Together pojaćava napore za povećanje sposobnosti centralnih i lokalnih vlasti za promovisanje i zaštitu prava zajednica na Kosovu.
Dvodnevna radionica „Standardi i Mehanizmi za Unapređenje i Zaštitu Prava Zajednica na Kosovu“, organizovana u okviru projekta „Budi Moj Partner za Blagostanje“, podržanog i finansiranog od strane UNMIK-a, održana je 10-11. maja u Gnjilanu, gde je trener bio g. Hilmi Jashari, stručnjak za ljudska prava. Radionicu je pozdravnim rečima otvorio g. Alban Hiseni, predsednik opštine Gnjilane, g-đa Margaret Matić, direktorka Kancelarije za podršku zajednici iz UNMIK-a, i g. Bashkim Ibishi, izvršni direktor Advancing Together.